Katedra Ochrony Środowiska

Dydaktyka

PRZEDMIOTY   REALIZOWANE  PRZEZ  PRACOWNIKÓW  KATEDRY  OCHRONY  ŚRODOWISKA

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (WOiAK)
Kierunek: Architektura Krajobrazu (AK)

studia dzienne stacjonarne
•Ekologia
• Ochrona krajobrazu
• Ochrona środowiska
• Fitosocjologia [ćwiczenia - pdf] [wykłady - pdf] 
• Grafika inżynierska
• Ogród wzorowany na naturze 
• Funkcjonalne zastosowanie roślin w środowisku miejskim 
• Zastosowanie roślin pnączy i okrywowych 
• Drzewoznawstwo

studia wieczorowe stacjonarne
• Ekologia
• Fitosocjologia
• Szata roślinna - drzewoznawstwo
• Ochrona środowiska przyrodniczego

studia uzupełniające magisterskie
• Elementy botaniki
• Ochrona krajobrazu
• Roślinność drzewiasta w środowisku zurbanizowanym
• Drzewa w krajobrazie kulturowym

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (WOBiAK)
Kierunek: Ogrodnictwo (OGR)

studia dzienne stacjonarne
• Ekologia
• Ochrona środowiska
• Dendrologia
• Ekotoksykologia

studia zaoczne stacjonarne
• Ekotoksykologia
• Ekologia i ochrona środowiska
• Dendrologia

Ochrona Środowiska (OŚ)

studia dzienne stacjonarne
• Monitoring i bioindykacja środowiska
• Ogrody przydomowe i pracownicze
• Prawo i zarządzanie w ochronie środowiska
• Technologie zrównoważonego rozwoju
• Szata roślinna dolin rzecznych
• Polityka ochrony środowiska
• Krajobrazy roślinne Polski
• Aktywna ochrona użytków zielonych
• Landscape planning by ecological methods
• Ecotoxicology

 studia zaoczne, uzupełniające magisterskie
•Polityka ochrony środowiska

Wydział Inżynierii Produkcji (WIP)
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP)

studia dzienne stacjonarne
• Ekologia i zarządzanie środowiskiem

studia zaoczne
• Ekologia i zarządzanie środowiskiem

Kierunek: Technologie Energii Odnawialnej (TEO)

Ochrona środowiska

Wydział Rolnictwa i Biologii (ROL)
Kierunek: Rolnictwo (ROL)

studia dzienne stacjonarne
• Dendrologia
• Monitoring i bioindykacja środowiska
• Polityka ochrony przyrody i środowiska

 SEMINARIA DLA INŻYNIERANTÓW I MAGISTRANTÓW

• Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
• Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

ELEKTYWY OGÓLNOUCZELNIANE DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

 PROGRAM ERASMUS
•Landscape protection
•Diversity of plant communities in Poland