Katedra Ochrony Środowiska

Ochrona środowiska

Przedmiot: Ochrona środowiska

Nauczyciel odpowiedzialny: dr Waldemar Mikuła

Wydział, kierunek, rodzaj studiów: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Architektura Krajobrazu, studia wieczorowe I stopnia

Wykłady: 15 godz., ćwiczenia: 15

Program: Krajobraz – definicje, struktura i zagrożenia. Ewolucja podejścia do ochrony przyrody i krajobrazu. Międzynarodowe inicjatywy dotyczące powstrzymania globalnego kryzysu środowiska i ich znaczenie dla krajobrazu. Prawne podstawy i instrumenty ochrony krajobrazu w Polsce. System obszarów chronionych. Obszary Natura 2000. Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków. Ochrona krajobrazu w Unii Europejskiej. Międzynarodowe konwencje mające znaczenie w ochronie krajobrazu. Europejska Konwencja Krajobrazowa. Międzynarodowe formy ochrony: rezerwaty biosfery, obiekty Światowego Dziedzictwa, ostoje Ramsar. Inne międzynarodowe koncepcje ochrony przyrody i krajobrazu. Plany ochrony dla chronionych obszarów przyrodniczych jako instrumenty prawne. Sporządzanie planów ochrony. Zasady ochrony różnych typów ekosystemów, flory i fauny i przyrody nieożywionej. Turystyka na obszarach chronionych. Zagospodarowanie terenu a ochrona przyrody i krajobrazu.

Opis przedmiotu - celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwraca się na znaczenie ochrony środowiska dla rozwoju gospodarczego i społecznego oraz na możliwości wykorzystania ochrony środowiska w pracy zawodowej architekta krajobrazu.

Wykłady - główne zagadnienia Podstawy ochrony środowiska. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego i wód. Degradacja i ochrona gleb. Rola lasów w biosferze. Aspekty ekonomiczne ochrony środowiska. Prawo ochrony środowiska. Zarządzanie ochroną środowiska.

Ćwiczenia – główne zagadnienia Ćwiczenia prowadzone są metodą pracy w grupach (rozwój zrównoważony czyli ekorozwój, oddziaływanie inwestycji na środowisko, zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, bioindykacja środowiska, formy ochrony przyrody) oraz w formie dyskusji (lasy polskie i tropikalne lasy deszczowe, wykorzystanie roślinności w ochronie środowiska).

Zaliczenie wykładów - w formie testu. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen z zadań wykonywanych na poszczególnych zajęciach w grupach oraz ocen za udział w dyskusji.