Katedra Ochrony Środowiska

Ochrona krajobrazu

Przedmiot: Ochrona krajobrazu

Nauczyciel odpowiedzialny: dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. nadzw. SGGW

Kierunek studiów: Architektura krajobrazu, studia II stopnia

Wykłady: 30 godz., ćwiczenia: -

Program: Krajobraz – definicje, struktura i zagrożenia. Ewolucja podejścia do ochrony przyrody i krajobrazu. Międzynarodowe inicjatywy dotyczące powstrzymania globalnego kryzysu środowiska i ich znaczenie dla krajobrazu. Prawne podstawy i instrumenty ochrony krajobrazu w Polsce. System obszarów chronionych. Obszary Natura 2000. Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków. Ochrona krajobrazu w Unii Europejskiej. Międzynarodowe konwencje mające znaczenie w ochronie krajobrazu. Europejska Konwencja Krajobrazowa. Miedzynarodowe formy ochrony: rezerwaty biosfery, obiekty Światowego Dziedzictwa, ostoje Ramsar. Inne międzynarodowe koncepcje ochrony przyrody i krajobrazu. Plany ochrony dla chronionych obszarów przyrodniczych jako instrumenty prawne. Sporządzanie planów ochrony. Zasady ochrony różnych typów ekosystemów, flory i fauny i przyrody nieożywionej. Turystyka na obszarach chronionych. Zagospodarowanie terenu a ochrona przyrody i krajobrazu.