Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2015 r.

Książki

BALICKA J., BIHUNOVA M., CAMILLETTI P.,  FETZER E., KARAKAS P., KUHLMANN F., JOHANSSON R., JORGENSEN K., LIBBRECHT H., MAZZINO F., FORNAL-PIENIAK B., ROBERTS A., SCHEGK I. 2013.  The landscape context of Ostia Antica; Romes's Landscape. In: Camilletti P., Fetzer E., Libbrecht H. (eds),  Le: Notre Landscape Forum 2013. Le: Notre Institute, Vienna, Austria, 2013:  244-247.

BALICKA J., BIHUNOVA M., CAMILLETTI P.,  FETZER E., KARAKAS P., KUHLMANN F., JOHANSSON R., JORGENSEN K., LIBBRECHT H., MAZZINO F., FORNAL-PIENIAK B., ROBERTS A., SCHEGK I. 2013.  The landscape of Ostia: historical analysis and research overview. In: Camilletti P., Fetzer E., Libbrecht H. (eds), Le: Notre Landscape Forum 2013.  Le: Notre Institute, Vienna, Austria, 2013:  247-251.

BALICKA J., BIHUNOVA M., CAMILLETTI P.,  FETZER E., KARAKAS P., KUHLMANN F., JOHANSSON R., JORGENSEN K., LIBBRECHT H., MAZZINO F., FORNAL-PIENIAK B., ROBERTS A., SCHEGK I. 2013.  Heritage and landscape of Ostia: issues and potentials, plan and design. In: Camilletti P., Fetzer E., Libbrecht H. (eds), Le:Notre Landscape Forum 2013.  Le: Notre Institute, Vienna, Austria, 2013:  251-256.

BALICKA J., BIHUNOVA M., CAMILLETTI P.,  FETZER E., KARAKAS P., KUHLMANN F., JOHANSSON R., JORGENSEN K., LIBBRECHT H., MAZZINO F., FORNAL-PIENIAK B., ROBERTS A., SCHEGK I. 2013.  A new design for Ostia Antica: didactic contributions and research; Reflections and conclusions.  In: Camilletti P., Fetzer E., Libbrecht H. (eds), Le: Notre Landscape Forum 2013.  Le: Notre Institute, Vienna, Austria, 2013: 256-265.

BALICKA J., BIHUNOVA M., CAMILLETTI P.,  FETZER E., KARAKAS P., KUHLMANN F., JOHANSSON R., JORGENSEN K., LIBBRECHT H., MAZZINO F., FORNAL-PIENIAK B., ROBERTS A., SCHEGK I. 2013.  Reflections and conclusions.  In: Camilletti P., Fetzer E., Libbrecht H. (eds), Le: Notre Landscape Forum 2013.  Le: Notre Institute, Vienna, Austria, 2013: 265.

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M. 2015. Rośliny drzewiaste w osiedlach mieszkaniowych [Tree plants in hausing estates]. In: Szulczewska B. (ed.), Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta [Housing estate in natural structure of the city]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2015: 109 -121. 

FORNAL-PIENIAK B. 2015. Impact of human pressure for vegetation in manor parks: vegetation in historical manor parks.  LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2015.: 51.

LATOCHA P. 2015. Możliwość towarowej produkcji owoców aktinidii – Mini Kiwi [Possibility of commercial kiwiberry production – Mini Kiwi]. In: Tomala K. (ed.), Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych [Factors affecting yield and fruit quality of fruit plants].  Wyd. BASF, Warszawa, 2015: 31-44.   

LATOCHA P. 2015. Strahlengriffelgewächse (Actinidiaceae) [w] Enzyklopädie der Wildobst- und seltenen Obstarten. Helmut Pirc. Wyd. Leopold Stocker, Graz, Austria: 17-41.  

RYKAŁA E., ŻOŁNIERCZUK M. 2014. Wybrane przykłady  „odradzania się” obiektów zabytkowych w przestrzeni publicznej Warszawy i Lublina [Selected examples of " rebirth " of historic buildings in public space in Warsaw and Lublin]. In: Szmygin B. (ed.),  Wartość funkcji w obiektach zabytkowych [The value of  function in historic buildings].  Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika Lubelska, PKNMROZ, Warszawa, Lublin, 2014: 257-264.

SIKORSKI P., FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŻOŁNIERCZUK M., SKOTNICKI S., NOSEK M. 2015. Auto Cad w architekturze krajobrazu [AutoCAD in landscape architecture], Wyd. SGGW, Warszawa, 2015: 314.

SIKORSKI P., PARAFJAŃCZUK S., WIERZBA M., SIKORSKA D., BOROWSKI J., VITASOVIĆ KOSIĆ I. 2014. Zjawisko nielegalnej dyspersji w lasach łęgowych w warunkach dużej presji turystycznej [Case of illegal dispersion in riverside forests in terms of high tourist pressure]. In: Kałuża T.(ed.), Problemy gospodarowania wodą na terenach leśnych, zurbanizowanych i niezurbanizowanych [Problems of water management in forest, urban and rural areas]. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2014: 131-144. (wydane w roku 2015).

SIKORSKI P., WYSOCKI CZ., WIERZBA M., SIKORSKA D.  2015. Różnorodność szaty roślinnej osiedli mieszkaniowych. Możliwości i potrzeby jej kształtowania [Vegetation diveristy of housing estates. Possibilities and needs of its management.]. In: Szulczewska B. (ed.), Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta [Housing estate in natural structure of the city]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2015: 93-109.

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., OBIDOSKA G., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2015. Plan zadań ochronnych na obszarach Natura 2000 – jako instrument harmonizujący gospodarowanie ochroną [Plan of the protection tasks on Natura 2000 areas as an instrument harmonizing the protection management]. In: Pawluśkiewicz B. (ed.), Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – problemy działalności inwestycyjnej [Management in river valleys on Natura 2000 areas – problems of investment activity]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2015: 153-162.

ŻOŁNIERCZUK M. 2015.  Seeing the landscape space-time. In: Królikowski J.T., Kosiacka-Beck E., Rykała E.A. (eds). Seeing the landscape, Wyd. SGGW, 2015, Warszawa, 84-87

ŻOŁNIERCZUK M., CYBULA B. 2015. The cultural language of glass architecture. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Warszawa, 2015: 110.

ŻOŁNIERCZUK M., FORNAL-PIENIAK B. 2014. Participatory Budget: Tool for community dialogue with officials. In: Stara K.(ed.),  Landscape transformations. CTU, Prague, Czech Republic, 2014: 76-81.  (wyszło w 2015)

 

Artykuły

COSSIO F., DEBERSAQUES F., LATOCHA P. 2015. Kiwiberry (Actinidia arguta): new perspectives for a great future. Acta Horticulturae (ISHS), 1096: 423-434. 

DEBERSAQUES F., MEKERS O., DECORTE J., VAN LABEKE M.C., SCHOEDL-HUMMEL K., LATOCHA P. 2015. Challenges faced by a commercial kiwiberry (Actinidia arguta Planch.) production. Acta Horticulturae (ISHS), 1096: 435-442. 

DRZEWIECKI J, LATOCHA P., LEONTOWICZ H., LEONTOWICZ M., PARK Y- S., NAJMAN K., WEISZ M., EZRA A., GORINSTEIN S.  2015. Analytical Methods Applied to Characterization of Actinidia arguta, Actinidia deliciosa, and Actinidia eriantha Kiwi Fruit Cultivars. Food Analytical Methods, [online: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12161-015-0309-1#/page-1] 

FORNAL-PIENIAK B., ŁOWICKI D. 2015. Ocena struktury ekologicznej wybranych gmin wiejskich Kotliny Sandomierskiej celem określenia rangi parków w krajobrazie rolniczym. [Ecological structure assessment of selected rural communes in Sandomierska Basin to determine the role of manor parks  in agriculture landscapes]. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 3: 3-8.

FORNAL-PIENIAK B. ŻOŁNIERCZUK M. 2015. Landscape Evaluation of Municipalities in Ciezkowice-Roznow Regional Park in Poland.  Journal of Environmental Science and Engineering,

A4: 602-606. 

LATOCHA P., DEBERSAQUES F., DECORTE J. 2015. Varietal differences in mineral composition of kiwiberry (Actinidia arguta). Acta Horticulturae (ISHS), 1096: 479-486. 

LATOCHA P., KRUPA T., JANKOWSKI P., RADZANOWSKA J. 2014. Changes in postharvest physicochemical and sensory characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) after cold storage under normal versus controlled atmosphere. Postharvest Biology and Technology, 88: 21-33. (nie wykazane w 2014 roku – ukazało się drukiem w 2015 roku)

LATOCHA P., ŁATA B., STASIAK A. 2015. Phenolics, ascorbate and the antioxidant potential of kiwiberry vs. common kiwifruit: The effect of cultivar and tissue type. Journal of Functional Foods, 19: 155-163. 

OBIDOSKA G., KALINOWSKI M., KARACZUN Z., 2015. Toksyczność i genotoksyczność wód Wisły w Warszawie przed i po uruchomieniu układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka [Toxicity and genotoxicity of Vistula river waters in Warsaw before and after the completion of the municipal wastewater transporting system to Czajka treatment plant]. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 18(1): 35-41.

SWOCZYNA T., KALAJI H.M., PIETKIEWICZ S., BOROWSKI J. 2015. Ability of various tree species to acclimation in urban environments probed with the JIP-test. Urban Forestry & Urban Greening, 14(3): 544-553.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B. 2013. Pozostałości osadnictwa holenderskiego - jako element historycznej zielonej infrastruktury w krajobrazie kulturowym centralnej i północnej części Mazowsza [Remains of the Dutch colonization as an element of historical green infrastructure in cultural landscape of central and north part of Mazovia]. Problemy Ekologii Krajobrazu, 36: 95-108. (nie wykazane wcześniej – ukazało się drukiem w 2015 roku)

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Shaping the landscape of rural communes in the aspect of green infrastructure creation. Barometr Regionalny, 13(1): 47-52.

 

Abstracts

BIENIEK A, LATOCHA P., GOJŁO E.,  DUBA A., GORIEWA K. 2015. Seeds morphology of the five most important species of actinidia (Actinidia Lindl.) Mat. Konf.“Future Food: Innovations, Science and Technology”. Kowno, Lithuania, May, 21-22, 2015: 85.

GOJŁO E., SZYMCZAK M., BIENIEK A., LATOCHA P. 2015. Wpływ gibereliny (GA3) na przełamanie spoczynku nasion kilku gatunków aktinidii (Actinidia Lindl.) [The effect of gibberellin (GA3) in seed dormancy breaking in several species of kiwifruit (Actinidia Lindl.)]. Mat. Konf.  „Biologia i Technologia w Nasiennictwie Drzew i Krzewów [Biology and Technology in Tree and Shrub Seed Production]”. Puszczykowo, Sept., 24, 2015: 80-81.

JESION I., LEONTOWICZ H., LEONTOWICZ M., LATOCHA P., GRALAK M. A., PARK Y-S., GORINSTEIN S. 2015. Seasonal differences in iron content in Actinidia fruits, and its effect on liver iron content in rats. Mat. Konf. „Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja-Toksyczność-Przeciwdziałanie [Circulation of elements in nature: Bioaccumulation-Toxicity-Counteraction]. Warszawa, Sept., 10, 2015: 90.

JESION I., LEONTOWICZ H., LEONTOWICZ M., LATOCHA P., GRALAK M. A., PARK Y-S., GORINSTEIN S., 2015. Effect of consumption of kiwifruits with different iron and manganese content (Actinidia arguta and Actinidia deliciosa) on spleen mineral content in rats fed diets with cholesterol. Mat. Konf. „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”. Łowicz-Nieborów, Sept., 23-24, 2015: 46.

JESION I., LEONTOWICZ M., LEONTOWICZ H., LATOCHA P., GRALAK M. A., GORINSTEIN S., PARK Y-S. 2015. Zinc content in Actinidia arguta cultivars, new select M1 and hybrid cultivars Bingo bred at WULS (SGGW). The 60th anniversary of Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry International Scientific Conference. Szczecin, Jun.,17-18, 2015: 90-92.

NAJMAN K.,  LEONTOWICZ H., LEONTOWICZ M., LATOCHA P., GORINSTEIN S., PARK Y-S. 2015. Morphometric analysis of ileum in rats fed diets with cholesterol and kiwifruit of Actinidia arguta or Actinidia deliciosa.  Mat. Konf. „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”. Łowicz-Nieborów, Sept., 23-24, 2015: 54.

OBIDOSKA G., KORZENIOWSKA M., HADAM A., 2015. Wpływ odmiany rośliny testowej na wynik testu genotoksyczności Vicia faba Root Tip Assay [Effect of the test plant cultivar on the result of genotoxicity test Vicia faba Root Tip Assay]. V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna [V Country Bioindication Conference]. Lublin, May, 27-29, 2015: 93.

PIĄDŁOWSKA K., RYKAŁA E., FORNAL-PIENIAK B., ŻOŁNIERCZUK M., Aksjologia krajobrazu miasta jako podstawa tożsamości miasta [Landscape axiology of the city as the basis for the city's identity]. Mat. Konf.  XVIII Forum Architektury Krajobrazu [XVIII Forum of Landscape Architecture]. Białowieża, May, 28-30, 2015: 28.

SADY E., SWOCZYNA T. 2015. Szkodniki występujące na gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana) w zieleni przyulicznej Warszawy [Pathogens  on Callery pear (Pyrus calleryana) in street-side greenery of Warsaw]. Mat. Konf.  „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska [Progress in horticulture for the improvement of life quality and environment protection]”. Wrocław, Sept.,14-16, 2015: 178. 

SIKORSKA D., ŚWIĄCZKOWSKA A., SIKORSKI P. 2015. Inwazyjność klonu jesionolistnego na łachach piaszczystych i sugestie do jego zwalczania [Acer negundo invasiveness on sandy bars and removal recommendations]. Mat. Konf. „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – problemy działalności inwestycyjnej [Management in river valleys on Natura 2000 areas – problems of investment activity]”. Warszawa, Jun., 25-26, 2015: 9.

SWOCZYNA T., SADY E., SCHOLLENBERGER M. 2015. Pests and pathogens observed on leaves of Pyrus calleryana urban trees in Warsaw. Mat. Konf. „Mission possible: food for all through appropriate plant protection”. Berlin, Germany, Aug., 24-27, 2015: 730.

SWOCZYNA T., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Dostępność krajowych gatunków krzewów w szkółkach drzew i krzewów ozdobnych [Availability of indigenous shrub species in Polish ornamental plant nurseries]. Mat. Konf.  „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska [Progress in horticulture for the improvement of life quality and environment protection]”. Wrocław, Sept.,14-16, 2015: 183.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B. 2015. Tree in cultural landscape connecting with rests of the Dutch settlement in north part of Masovia. Mat. Konf. ECLAS Conference “Landscapes in flux”. Tartu, Estonia, Sept., 20-23, 2015: 82.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., KIMIC K., SWOCZYNA T. 2015. Urban Treehouse - od T.Talowskiego do L.Pia [Urban Treehouse - from T.Talowski to L.Pia]. Mat. Konf.  „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska [Progress in horticulture for the improvement of life quality and environment protection]”. Wrocław, Sept.,14-16, 2015: 193.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., SWOCZYNA T., 2015. Modelowe rozwiązania zieleni przyulicznej w postaci ogrodów deszczowych na przykładzie Łomianek [Street-adjacent green model solutions in the form of rain gardens for example Łomianki]. Mat. Konf.  „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska [Progress in horticulture for the improvement of life quality and environment protection]”. Wrocław, Sept.,14-16, 2015: 194.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻOŁNIERCZUK M., FORNAL-PIENIAK B. 2014. Strongholds in the Historic Landscape on the Example of the Warsaw Fortification Region. Mat. Konf.  Fifth International Cultural Landscape Conference. Teheran, Iran, Nov., 17-18, 2014: (materiał na płycie CD)

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., OBIDOSKA G., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2015. Plan zadań ochronnych na obszarach Natura 2000  jako instrument harmonizujący gospodarowanie ochroną [Plan of the protection tasks on Natura 2000 areas as an instrument harmonizing the protection management]. Mat. Konf. „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – problemy działalności inwestycyjnej [Management in river valleys on Natura 2000 areas – problems of investment activity]”. Warszawa, Jun., 25-26, 2015: 5.

 

Reviews and other publications

BOROWSKI J. 2015. Zielone ściany i pnącza – alternatywa czy norma? [Green walls and climbers – alternative or  standard]. Zieleń Miejska,  2(94): 48 -50.

LATOCHA P. 2015. Dobre bo polskie [Good because Polish]. Działkowiec, 5: 17-19.

LATOCHA P. 2015. Wakacyjne krzewy [Vacation shrubs]. Działkowiec, 7: 10-12.

LATOCHA P. 2015. Aktinidia owocowe pnącze [Actinidia fruity climber]. Działkowiec, 8: 34-36. 

LATOCHA P. 2015. Kobierce z krzewów [Carpets of shrubs]. Działkowiec, 10: 21-23. 

LATOCHA P. 2015. Mahonia pełna zalet [Mahonia full of advantages]. Działkowiec, 12: 13.

LATOCHA P. 2015. Jak produkować kiwiberry [How to produce kiwiberry]. Truskawka, malina, jagody, 10: 24-25.

RYKAŁA E., ŻOŁNIERCZUK M. 2015. Mieszkania wśród zielonych wzgórz [Apartments in the green hills]. Zieleń miejska, 7/8: 46-48.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Jadalne czy trujące? Tajemnica jagód Goji [Edible or poisonous? The Mystery of the Goji berry].  http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/218, received 5.01.2015, 11:00 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Kosmita w Andach [The alien in the Andes]. http://www.eduscience.pl/artyku%C5%82y/kosmita-w-andach, received 15.01.2015, 12:10 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Orzech brazylijski [Brazil nut ]. http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/220, received 21.01.2015 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Cedrowe orzeszki [Cedar nuts]. http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/219, 4 lutego 2015, 15:36

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Drzewo bez głowy [Headless tree]. http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/260, received  28.02.2015, 11:42 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Skąd wzięło się jajko w tradycji Wielkiej Nocy? [How did the egg appear in the tradition of Easter?] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/305, received 2.04.2015, 17:15

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Mini  i maksi owoce [Mini and maxi fruits]. http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/261, received 23.04.2015, 13:44 

ŻOŁNIERCZUK M. 2015. Fin garden – oaza na pustyni [Fin garden - oasis in the desert]. Zieleń miejska, 4: 16-17.

ŻOŁNIERCZUK M. 2015. Ścieżki przyrodnicze – edukująca przygoda [Natural paths - educating adventure]. Zieleń miejska, 6: 26-27.

 

Wykaz prac opublikowanych w 2014 r.

Książki

 

BOROWSKI J. 2014. Drzewo - budowa i funkcjonowanie [Tree - construction and functioning]. In: Witkoś-Gnach K., Tyszko-Chmielowiec P. (eds), Drzewa w krajobrazie. Podręcznik Praktyka [Trees in the landscape. Practical manual]. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 2014: 17-26.

BOROWSKI J., LATOCHA P. 2014. Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu [Application of climbing and ground covering plants in landscape architecture]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2014: 167pp.

BOROWSKI J., MOTAS M. 2014. Podstawy pielęgnacji drzew [Basics in tree care]. In: Witkoś-Gnach K., Tyszko-Chmielowiec P. (eds), Drzewa w krajobrazie. Podręcznik Praktyka [Trees in the landscape. Practical manual]. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 2014: 189-219. 

BRIZGA J., BOSQUET N., BURCK J., DYCK-MADSEN S., FEDOROV A.., FINNSSON A., KARACZUN Z.M., KOKORIN A., LAHTVEE V., LUNDBERG F., MARTINSEN T., OLESEN G.B., PUKARINEN M., SENOVA O.,  TCHUPROV V., VAINIUS L. 2014.  The 10 best climate mitigation measures in Northern Europe. AirClim, Göteborg, 2014: 204pp. 

BUKOWSKI M., KARACZUN Z.M. 2014. W polskim interesie. Jak wykorzystać politykę energetyczno-klimatyczną UE jako wsparcie rozwoju Polski do 2030 roku [Polish interest. How to use UE energo-climatic policy as the support of Polish development up to 2030]. InE, WISE, Warszawa, 2014: 44pp.

KARACZUN Z.M., REHM M., 2014: Po co nam energetyka obywatelska [Why citizens energy]. In: Karaczun  Z.M. (ed.),  Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty [Citizens energy in Poland and Germany. Own sources, lowest costs].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2014: 7-10

KASSENBERG A., KARACZUN Z.M., 2014: Energetyka rozproszona jako element niskoemisyjnej transformacji w Polsce [Decentralised energy production as the element of  low emission transformation in Poland]  In: Karaczun  Z.M. (ed.),  Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty [Citizens energy in Poland and Germany. Own sources, lowest costs].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2014 : 17-32

LATOCHA P. 2014. Systematik und Geschichte der Kiwikultur, die Kiwibeere im Jahreslauf, Kiwibeeren – kleine „Vitalstoffbomben” für die Gesundheit, Auswahl von Sorten/Selektionen und Ziel künftiger Züchtung in Warschau [Systematics and cultivation history of kiwifruit/kiwiberry phenology/pro-healthy value of kiwiberry fruit/choice of cultivars/results and main goal of kiwiberry breeding and selection in Warsaw]. In: Fortak S. (ed.), Pomologenverein Jahrbuch [Annals of Pomological Society], 2014. Pomologen-Verein, Germany, 2014: 10-30. 

OBIDOSKA G., ŻARSKA B.  2014.  Środowiskowe skutki zanieczyszczeń związanych z energetyką opartą na spalaniu paliw kopalnych [Environmental consequences of pollution connected with energy production based on fossil fuels combustion]. In: Karaczun  Z.M. (ed.),  Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty [Citizens energy in Poland and Germany. Own sources, lowest costs].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2014: 61-69

REHM M., KARACZUN Z.M., 2014. Spółdzielnie energetyczne w Niemczech [Energy cooperatives in Germany].  In: Karaczun  Z.M. (ed.),  Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty [Citizens energy in Poland and Germany. Own sources, lowest costs].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2014 : 97 - 101

SIKORSKI P., PARAFJAŃCZUK S., WIERZBA M., SIKORSKA D., BOROWSKI J., VITASOVIĆ KOSIĆ I. 2014. Zjawisko nielegalnej dyspersji w lasach łęgowych w warunkach dużej presji Turystycznej [Off trail activity in riparian forests under high touristic pressure]. In: Kałuża T. (ed.), Problemy gospodarowania wodą na terenach leśnych, zurbanizowanych i niezurbanizowanych [Problems water management in forested urban and rural areas]. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2014: 154-172

 

WIERZBA M., JASTRZĘBSKI P., SIKORSKI P., PAWLICKI R., KRYŃSKI K., URBANEK A., PAWLONKA A., OBŁOZA P., WYSOKIŃSKA U. 2014. Szlak kajakowy Melchiora Wańkowicza [Melchior Wańkowicz kayak route]. In: Sikorski P., Wierzba M. (eds),  Turystyka – odwiedzamy urzekające regiony [Tourism – visiting charming regions]. Mazurskie Morze, Orzysz, 2014: 8-97.

WIERZBA M., SIKORSKI P., JASTRZĘBSKI P., PAWLICKI R., KRYŃSKI K., URBANEK A., PAWLONKA A., OBŁOZA P., WYSOKIŃSKA U. 2014. Szlak kajakowy Michała Kajki [Michał Kajka kayak route]. In: Sikorski P., Wierzba M. (eds),  Turystyka – odwiedzamy urzekające regiony [Tourism – visiting charming regions]. Mazurskie Morze, Orzysz, 2014: 98-149.

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B. ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Landscape protection and planning: selected issues. Wyd. SGGW, Warszawa, 2014: 228pp.

ŻARSKA B., OBIDOSKA G., FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014: Wykorzystanie energii odnawialnej a ochrona krajobrazu [Use of renewable energy and landscape protection]. In: Karaczun  Z.M. (ed.),  Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty [Citizens energy in Poland and Germany. Own sources, lowest costs].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2014 : 70-79

 

Artykuły

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M., SWOCZYNA T. 2014. Manifestations caused by salt aerosol on shoots and buds of street side limes. Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014:: 3-6.

 

FORNAL-PIENIAK B.  2013. Diversity of flora in historical parks the example of Sokolow Podlaski Region in Poland. Folia Oecologia, 40 (2): 170-175

FORNAL-PIENIAK B. OLLIK M., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B. 2014. Diversity of ancient woody species in urban forests. Folia Forestalia Polonica, 56(2): 116-117.

FORNAL-PIENIAK B. ŻARSKA B. 2014. Metody waloryzacji krajobrazowej na potrzeby turystyki i rekreacji [Methods of landscape evaluation  for tourism and recreation]. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus,  13(2): 3-9.

FORNAL-PIENIAK B. ŻARSKA B., KACZOROWSKA M., BIHUNOVA M. 2014. Ocena walorów krajobrazu gminy Sokoły dla potrzeb kształtowania krajobrazu w aspekcie turystyki [Landscape values evaluation of Sokołów district for landscape shaping focused on tourism aspects].                            In:  Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (eds.), Krajobraz jako nośnik idei: ujęcia analityczne [Landscape as a vehicle of ideas: an analytical approach]. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2014: 251-259.

FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B. 2014. Evaluation of vegetation as useful methos of classification of trees values in agricultural landscape. Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014:  100-103

 

INGRAM J., MILLS J., FRELIH-LARSEN A., MCKENNA D., MERANTE P., RINGROSE S., MOLNAR A., SÁNCHEZ B., BAHADUR GHALEY B., KARACZUN Z.M. 2014. Managing Soil Organic Carbon. A Farm Perspective. EuroChoice, 13(2): 12–19.

 

KORZENIECKA M., LATOCHA P. 2014. Wykorzystanie mikoryzy do ograniczenia zjawiska zamierania nowosadzonych drzew ulicznych [The use of mycorrhizae to reduce the incidence of dying the new planted street trees]. Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 39-42.

OBIDOSKA G., LICHMIRA K., 2013: Assessment of the toxicity and genotoxicity of Vistula river water at selected points in Warsaw using Allium test. Ann. Warsaw. Univ.  Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 34: 45-50. 

ROSŁON-SZERYŃSKA E., SIKORSKI P., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. The effectiveness of the Visual method of hazard tree assessment (WID metod) in the management of urban trees. In: Raček M., (ed.), Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014: 88-92

SWOCZYNA T., BOROWSKI J., PIETKIEWICZ S., KALAJI H.M., 2014. Growth and physiological performance of young urban trees of eight taxa in Warsaw. In: Raček M., (ed.), Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014: 15-19.

 

SZULCZEWSKA B., GIEDYCH R., BOROWSKI J., KUCHCIK M., SIKORSKI P., MAZURKIEWICZ A., STAŃCZYK T. 2014. How much green is needed for a vital neighbourhood? In search for empirical evidence. Land Use Policy, 38: 330-345.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Rola lasu w leczeniu stresu i profilaktyki chorób cywilizacyjnych [The role of the forest in the treatment of stress and prevention of diseases of civilization ]. In: Gwiazdowicz D. (ed.), Las i zdrowie [Forest and health]. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań, 2014: 128-151.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B.  ŻARSKA B. 2014. Układ zagrody holenderskiej na przykładzie środkowego Mazowsza [The Dutch homestead order on example of central Mazovia]. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus,  13(1): 97-109.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B. ŻARSKA B., KIJEWSKI R. 2014. Historyczna dendroflora wybranego fragmentu dzieła obronnego Twierdza Warszawa [Historical 

flora of selected fragment of Twierdza Warszawa fortification]. In: Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (eds.), Krajobraz jako nośnik idei: ujęcia analityczne [Landscape as a vehicle of ideas: an analytical approach]. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2014: 125-143.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., 2014. Tree in Teodor Talowski’s and Friedensreich Hundertwasser’s organic architecture. In: Raček M., (ed.), Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014: 164-168.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ROSŁON-SZERYŃSKA E., 2014.  Phenological observation of Ailanthus altissima (Mill.) Swingle AT different urban areas. In: Raček M., (ed.), Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014:  34-38

 

Abstracts

COSSIO F., DEBERSAQUES F., LATOCHA P. 2014. Kiwiberry (Actinidia arguta): new perspectives for a great future. Mat. Konf. VIII International Symposium on Kiwifruit, ISHS. Dujiangyan City, Chengdu, China, Sept., 18-22, 2014: 82.

DEBERSAQUES F.,. MEKERS O., DECORTE, J., Van LABEKE M.C., LATOCHA P., SCHOEDL-HUMMEL K. 2014. Challenges faced by a commercial kiwiberry (Actinidia arguta Planch.) production.  Mat. Konf. VIII International Symposium on Kiwifruit, ISHS. Dujiangyan City, Chengdu, China, Sept., 18-22, 2014: 25.

 

FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B., 2014. Lasy miejskie jako zielone wyspy w krajobrazie miasta. [Urban forests as a green island in the landscape of the city] Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 33.

FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B., 2014. Zróżnicowanie szaty roślinnej wzdłuż torów kolejowych i opracowanie wskazań do jej kształtowania na przykładzie dworca PKP w Pruszkowie [Diversity of vegetation along the railroad and formulated directions for shaping vegetation on example of Pruszkow railway station]. Mat. Konf. „Problems of plants protection in urban areas”.  Pawłowice, June, 11-12, 2014: 10.

FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Biotic and abiotic values of Gromnik commune for sustainable tourism development. Mat. Konf. “Sustainable rural development in peripheral regions”. Zwierzyniec, July, 10-12, 2014: (bez numeracji stron).

FORNAL-PIENIAK B., ŻOŁNIERCZUK M. 2014.  External anthropogenic impact for vegetation in manor parks (Poland). Mat. Konf. “Landscape transformations”. Prague, Czech Rep., Oct., 17, 2014: (bez numeracji stron)

 

GASEK A., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Edukacja ekologiczna nad Wisłą. [Environmental education on the Vistula river] Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 36-37.

GAZGALIDIS E., KABA J., OBIDOSKA G., 2014. A case of bracken fern poisoning in calves. Mat. Konf. “XIV Middle European Buiatrics Congress”. Warsaw, May, 25-27, 2014: 121.

LATOCHA P. , DEBERSAQUES F., DECORTE J. 2014. Varietal differences in mineral composition of kiwiberry (Actinidia arguta). Mat. Konf. VIII International Symposium on Kiwifruit, ISHS. Dujiangyan City, Chengdu, China, Sept., 18-22, 2014: P-024.

ROSŁON-SZERYŃSKA E., KIMBAR R., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najczęstsze czynniki i charakter uszkodzeń lipy drobnolistnej rosnącej w warunkach miejskich. [The most common factors and the nature of the damage to the small-leaved lime growing in urban] Mat. Konf. „Problems of plants protection in urban areas”.  Pawłowice, June, 11-12, 2014: 17.

SWOCZYNA T., BOROWSKI J., BOGUCKA M., URBAŃSKA A. 2014. Wzrost młodych drzew przyulicznych lipy holenderskiej (Tilia×europaea- ‘Pallida’) w Warszawie [Growth of young street trees of linden (Tilia × europaea 'Pallida') in Warsaw]. Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 69-70.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E, ŻARSKA B. ŻOŁNIERCZUK M., FORNAL-PIENIAK B. 2014. Strongholds in the Historic Landscape on the example of the Warsaw Fortification Region. Mat. Konf. “Urban Cultural Landscape: Past, Present, Future”.  Teheran, Iran, Nov., 17, 2014: (bez numeracji stron)

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B.,  OLLIK M.,  ŻARSKA B. 2014. The role of the remains of the Dutch settlements in the rural landscape of Mazovia. Mat. Konf.  “Understanding Mediterranean Landscapes: Human vs. Nature”. Antalya, Turkey, Oct., 23-25, 2014: 86.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B.,  OLLIK M.,  ŻARSKA B. 2014: The remains of the medieval fortified settlements in shaping the identity of the cultural landscape in the example strongholds of selected parts of Mazovia. Mat. Konf.  “Understanding Mediterranean Landscapes: Human vs. Nature”. Antalya, Turkey, Oct., 23-25, 2014:  74

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., JELENIEWICZ M.,. 2014. Zadrzewienia w krajobrazie warownym na przykładzie fragmentu twierdzy warszawa – Fortu Bemowo. [Plantings in the landscape on the example of a fortified stronghold fragment Warsaw - Fort Bemowo]. Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 71.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., ROSŁON-SZERYŃSKA E., 2014. Zmiany przebiegu faz fenologicznych na przykładzie wybranych inwazyjnych gatunków drzew obcego pochodzenia  [The changes in phenological phases based on selected invasive tree species of foreign origin]. Mat. Konf. „Problems of plants protection in urban areas”.  Pawłowice, June, 11-12, 2014: 21.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSDKA B., FORNAL PIENIAK B., GASEK A., ROMANIAK O., KLONOWSKA M., ROSLON-SZERYŃSKA E., 2014. Drzewa i krzewy obcego pochodzenia w lasach miejskich Warszawy [Trees and shrubs of foreign origin in Warsaw urban forests] Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 73.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., DŁUGOWSKA M., 2014. Drzewo w krajobrazie dawnych wsi osadników holenderskich na przykładzie ziemi mazowieckiej. [Tree in the landscape of ancient village on the example of Dutch settlers land of Mazovia]. Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 72.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ROMANIAK O., ROSŁON-SZERYŃSKA E., 2014. Najczęściej spotykane inwazyjne gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia w Warszawie [The most common invasive species of trees and shrubs of foreign origin in Warsaw] Mat. Konf. „Problems of plants protection in urban areas”.  Pawłowice, June, 11-12, 2014: 22.

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Obszary wskazane do zalesienia i obszary wyłączone z zalesienia; wybrane aspekty związane z ochroną krajobrazu [Areas designated for afforestation and areas excluded from afforestations – selected aspects related to the protection of landscape]. Mat. Konf. “Ekologiczne znaczenie zalesień [Ecological importance of afforestations]”. Toruń, June, 27-28, 2014: 43. 

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Shaping the landscape of rural communes in the aspect of green infrastructure. Mat. Konf. “Sustainable rural development in peripheral regions”. Zwierzyniec, July, 10-12, 2014: (bez numeracji stron).

ŻOŁNIERCZUK M., FORNAL-PIENIAK B., 2014. Participatory budget - tool for community dialogue with officials. Mat. Konf. “Landscape transformations”. Prague, Czech Rep., Oct., 17, 2014: (bez numeracji stron)

 

Reviews and other publications

BOROWSKI J. 2014. Warte uwagi drzewa przyuliczne [Noteworthy street trees].  Zieleń miejska, 7-8 (87-88): 55-58.

KARACZUN Z.M. 2014. Zmiany klimatu cz. 1[Climate changes part 1]. Działkowiec, 1: 37.

KARACZUN Z.M. 2014. Zmiany klimatu cz. 2. [Climate changes part 2]. Działkowiec, 2: 37.

LATOCHA P. 2014. Kiwiberry varieties for  professionals and hobbyists. European Fruit Magazine, 10: 18-22. 

LATOCHA P. 2014.  Ze złotem w nazwie [Gold in the name]. Działkowiec, 3: 22-23.

LATOCHA P. 2014.  Czas na aktinidię [Time for kiwiberry]. Truskawka, malina, jagody, 3: 24-26.

LATOCHA P. 2014.  W wersji mini [In mini size]. Działkowiec, 5: 13-15.

LATOCHA P. 2014.  Rozmnażanie aktinidii ostrolistnej [Kiwiberry propagation]. Szkółkarstwo, 3: 56-59.

LATOCHA P. 2014.  Krzewy późnego lata [Late summer shrubs]. Działkowiec, 8: 14-15.

LATOCHA P. 2014.  Żywopłoty i szpalery [Hedges and rows]. Mój ogródek, 6: 11-13. 

LATOCHA P 2014.  Trzmieliny jak malowane [Euonymus as painted]. Działkowiec, 10:  9-10

LATOCHA P. 2014.  Jaśminy i Jaśminowce [Jasmines and mock-oranges]. Działkowiec, 11: 16-17.

LATOCHA P. 2014.  Miłorząb – żywa skamielina [Ginkgo – the living fossil]. Działkowiec, 12: 11.

LATOCHA P.  2014.  Mini kiwi [Kiwiberry]. Mój Ogródek, 9: 30-31. 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najcięższe i najlżejsze drewno świata [The heaviest and lightest wood in the world] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/187, 6 lutego 2014, 14:12 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Senior polskich drzew [Senior of Polish trees] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/211, 18 marca 2014, 15:00 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najbardziej trująca roślina świata [The most poisonous plant in the world] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/201, 25 marca 2014, 11:08 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Banki witaminy C – jagody Goji, owoc camu camu, śliwka kakadu, owoc dzikiej róży [Banks vitamin C - Goji berries, camu camu fruit, plum Kakadu, rose hip] http://www.eduscience.pl/artykuły/banki-witaminy-c-jagody-goji-owoc-camu-camu-%C5%9Bliwka-kakadu-owoc-dzikiej-r%C3%B3%C5%BCy, 30 marca 2014, 17:30

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Muzykalne rośliny [Musical plants], http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/202, 1 kwietnia 2014, 12:15

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najbardziej parząca roślina świata [The most stinging plant World] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/203 8 kwietnia 2014, 11:20 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najbardziej trujące zwierzę [The most poisonous animal] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/204 15 kwietnia 2014, 11:23 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Kilka słów o przyrodniczych i innych symbolach wielkanocnych [A few words about natural and other symbols of Easter] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/238 17 kwietnia 2014, 10:07 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Superślimak – roślina i zwierzę w jednym [Super snail - plant and animal in one] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/205 22 kwietnia 2014, 11:28 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Diabelskie rośliny [Devil plants] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/206 29 kwietnia 2014, 11:49 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Roślina, która tak szybko rośnie, że widać „gołym” okiem. [The plant, which grows so fast that it is seen with "naked" eye] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/214 29 maja 2014, 14:00 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Drzewo bestia [Beast tree] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/208. 11 czerwca 2014, 12:08 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Drzewo armatnie [Cannon tree] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/209. 1 8 czerwca 2014, 12:19

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Bezcenne pachnidło [Priceless perfume] 25 czerwca 2014, 14:15 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/210

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Drewno na wagę złota – drewno agarowe [Wood at a premium - agar wood] 14 lipca 2014, 12:06 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/212

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Hydra afrykańska – najdziwniejsza roślina świata [African Hydra - the most strange plant of World] 23 lipca 2014, 11:56 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/207

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Czy banany rosną na drzewach? [Are bananas growing on trees] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/217 6 sierpnia 2014, 15:08 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Chleb świętojański [Carob] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/21520 sierpnia 2014, 14:45 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Ręka Buddy [Budda’s hand] 3 września 2014, 16:05 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/221

 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Żywe drapacze chmur [Vivid skyscrapers] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/23210 września 2014, 15:01 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Jak duży może być kwiat? [What size a flower can achieve] 17 września 2014, 12:40 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/233

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Niezwykły świat glonów [Amazing world of algae] 24 września 201, 13:36 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/234

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Paprocie drzewiaste [The tree ferns] 1 października 2014, 14:24 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/235

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Jak duże mogą być rośliny zielne? [How big can herbaceous plants be] 8 października 2014, 15:23 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/244

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014 Superszybkie rośliny – pnącza [Superfast plants – climbers] 15 października 2014, 20:01 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/245

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014 Cykas - zaskakująca roślina doniczkowa [Cykas - surprising potted plant] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/229 2 2 października 2014, 12:46

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Zegary kwiatowe [Flower watches] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/247. 29 października 2014, 12:00

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Drzewo o najgrubszym pniu [Tree with the thickest trunk] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/228. 5 listopada 2014, 16:00

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Rośliny we wszystkich kolorach tęczy – jednocześnie…czy to możliwe? [Plants in all colors of the rainbow - at the same time ... is it possible?] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/21319 listopada 2014, 14:21

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najdroższa kawa świata – Kopi Luwak [The most expensive coffee in the world - Kopi Luwak] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/216, 11 grudnia 2014, 14:56

ŻOŁNIERCZUK M., 2014. Ucząc bawią, nowoczesne place zabaw [Learning fun, modern playgrounds]. Zieleń to życie, 5(13): 43-45.

 

 

Wykaz publikacji opublikowanych w 2012 r.

 

Ksiażki

1.BOROWSKI J. 2012. Zasady pielęgnacji drzew [Basis off trees tending]. In: Tyszko-Chmielowiec P. (ed.), Aleje – skarbnice przyrody praktyczny podręcznik ochrony alej i ich mieszkańców [Avenues – treasury of nature, practical manual for preserving them and their inhabitants]. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 2012 :123-130.

2.BOROWSKI J. 2012. Drzewo - jego struktura i funkcje [Tree - its structure and function]. In: Tyszko-Chmielowiec P., Witkoś K. (eds), Aleje - podręcznik użytkownika [Avenues - Manual for user]. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 2012: 17- 24.

3.BOROWSKI J. 2012. Zasady prawidłowej pielęgnacji drzew [Basis of proper trees tending]. In: Tyszko-Chmielowiec P., Witkoś K. (eds), Aleje - podręcznik użytkownika [Avenues - Manual for user]. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 2012: 31-45.

4.BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M. 2011. Dobory i zastosowanie roślin pnących w wybranych miejscach miasta [Suitable climbers and their application in different places in city]. In: Drozdek M.E. (ed.), Rośliny do zadań specjalnych [Plants for special tasks]. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów – Kalsk, 2011: 151-166

5.FORNAL-PIENIAK B. 2012. Przyrodnicze i estetyczne walory terenów zieleni miasta Tarnowa [Natural and aesthetic values of green areas in Tarnow]. S60, Tarnów, 2012: 36 pp.

6.KARACZUN Z.M., KASSENBERG A. 2012. Niskoemisyjne dylematy. Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki [Low carbon dilemmas. How to reduce greenhouse gas emissions and what it means for the Polish economy]. PKE, Warsaw, 2012: 13 pp.

7.KARACZUN Z.M. 2012. Polska 2050 - na węglowych rozstajach [Poland 2050 - in the carbon crossroads]. Instytut Badań Systemowych i Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warsaw, 2012: 20 pp.

8.SIKORSKI P., SZWED W., WYSOCKI C. 2012. Lasy i zarośla - definicje, cechy diagnostyczne, funkcje [Forests and scrubs - definitions, diagnostic features, functions]. In: Matuszkiewicz W., Szwed W., Sikorski P., Wierzba M. (eds), Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla [Plant communities of Poland. Illustrated handbook. Forests and scrubs]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2012: 1-4 

9.MATUSZKIEWICZ W., SIKORSKI P., SZWED W. 2012. Historia badań roślinności leśnej i zaroślowej - pionierzy fitosocjologii w Polsce [The history of forest and scrub vegetation research - phytosociology pioneers in Poland]. In: Matuszkiewicz W., Szwed W., Sikorski P., Wierzba M. (eds),  Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla [Plant communities of Poland. Illustrated handbook. Forests and scrubs]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2012:  5-20.

10.MATUSZKIEWICZ W., SIKORSKI P., SZWED W. 2012. Ogólny podział fitosocjologiczny lasów i zarośli w Polsce [The overview of forest and scrub syntaxonomy in Poland]. In: Matuszkiewicz W., Szwed W., Sikorski P., Wierzba M. (eds), Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla [Plant communities of Poland. Illustrated handbook. Forests and scrubs]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2012: 87-104.

11.MATUSZKIEWICZ W., SIKORSKI P., SZWED W. 2012. Klucz do oznaczania roślinności leśnej i zaroślowej [Field guide to forest and scrub vegetation]. In: Matuszkiewicz W., Szwed W., Sikorski P., Wierzba M. (eds), Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla [Plant communities of Poland. Illustrated handbook. Forests and scrubs]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2012:. 105-135.

12.MATUSZKIEWICZ W., SIKORSKI P., SZWED W., DANIELEWICZ W., KICIŃSKI P., WIERZBA M. 2012. Przegląd zespołów leśnych i zaroślowych występujących w Polsce [Survey on forest and scrub associations in Poland]. In: Matuszkiewicz W., Szwed W., Sikorski P., Wierzba M. (eds), Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla [Plant communities of Poland. Illustrated handbook. Forests and scrubs]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2012: 136-497. 

13.ŻARSKA B. 2011. Ochrona krajobrazu [Landscape protection]. Issue 4 changed. Warsaw Life Science University Press, Warsaw, 2011: 267 pp.

 

Artykuły

1.BOROWSKI J. 2012. Dobór drzew, krzewów i pnączy do szczególnie trudnych warunków miejskich [Selection of trees, shrubs and climbers for extremely hard city conditions]. Mat. Konf. „Miasto w zieleni - wyższa jakość życia [City in green – higher quality of life]”. Warsaw, March 01-02, 2012:  4-12.

2.BOROWSKI J. 2012. Cięcie drzew przydrożnych i przyulicznych - przyczyny, technika [Pruning of street and roadside  trees – reasons an techniques]. Mat. Konf. „Zielone miasto przestrzeń i komunikacja [Green city - space and transportation]”. Warsaw, Aug., 23-24, 2012: 75-86.

3.BOROWSKI J. 2012. Dobory drzew krzewów i pnączy do szczególnie trudnych warunków miejskich [Selection of trees, shrubs and climbers for extremely hard city conditions]. Mat. Konf. "Uprawa drzew w mieście - dobre praktyki [Cultivation of trees in city – good practices]". Łódź (Poland), Dec., 12, 2012: 11-20.

4.BOROWSKI J. 2012 Cięcie drzew przydrożnych i przyulicznych [Pruning of street and roadside  trees]. Mat. Konf. "Uprawa drzew w mieście - dobre praktyki [Cultivation of trees in city – good practices]". Łódź (Poland), Dec., 12, 2012: 21-28.

5.FORNAL-PIENIAK B. 2012. Walory krajobrazowe doliny rzeki Białej w Tarnowie i wskazania do jej kształtowana dla potrzeb turystyki  [Landscape values of Biala River  Valley in Tarnow and directions for tourism]. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus,  11(4): 39-48.

6.FORNAL-PIENIAK B., CHYLIŃSKI K. 2012. Diversity of spontaneous flora on unused industrial buildings in Warsaw, Poland.  Ekologia (Bratislava), 31(4): 379-389.

7.KARACZUN Z.M. 2012. Euro 2012 vs. Sustainable Development. Problems of Sustainable Development, 7 (1): 61-75.

8.KARACZUN Z.M. 2012. Polska polityka klimatyczna. Próba analizy [Polish climate policy. The analysis].  Studia BAS, 1(29): 85-108.

9.LATOCHA P. 2012. Some morphological and biological features of ‘Bingo’ – new hardy kiwifruit cultivar from Warsaw University of Life Sciences (WULS) in Poland. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 60: 61-67.

10.LATOCHA P., WOŁOSIAK R., WOROBIEJ E., KRUPA T. 2012. Clonal differences in antioxidant activity and bioactive constituents of hardy kiwifruit (Actinidia arguta) and its year-to-year variability. Journal of the Science of Food and Agriculture,   DOI: 10.1002/jsfa.5909 published online 11.09.2012

11.SALA-REJCZAK K., CHODORSKA M., NOWAK P., PADUCH-CICHAL E., SZYNDEL M.S., LATOCHA P. 2012. Occurrence of garlic and actinidia viruses in Poland. Journal of Agricultural Sciences, Acta Agraria Debreceniensis, 50: 101-104.

12.WALL BARBARA, FORNAL-PIENIAK B. 2012. Projekt ogrodu przydomowego w stylu wiejskim na Podlasiu [Project of backyard garden in country style in Podlasie region]. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus, 11(3): 47-56.

 

Abstracts

1.FORNAL-PIENIAK B. 2012. Diversity of flora in historical parks on example of Sokolow Podlaski Region in Poland. Mat. Konf. „Recent results from woody plants research and application”. Mlyňany, Slovakia, Sept., 18-19, 2012. (bez numeracji stron)

2.FORNAL-PIENIAK B., MARCIN OLLIK, CHYLIŃSKI K. 2012.  Przekształcenia zbiorowisk leśnych wzdłuż szlaków turystycznych w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym [Disturbances of forest communities along path tracts in Ciezkowice-Roznow Landscape Park]. Mat. Konf. „Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale [Recreation in landscape with high potential]”. Biała Podlaska, Sept., 13-15, 2012.(bez numeracji stron)

3.FORNAL-PIENIAK B., CHYLIŃSKI K., WYSOCKI CZ. 2012. Potencjał turystyczny Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego []. Mat. Konf. „Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale [Recreation in landscape with high potential]”. Biała Podlaska, Sept., 13-15, 2012.(bez numeracji stron)

4.LATOCHA P., SKALMIERSKA G. 2012. Morfologia i potencjał owoconośny aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej [Morphology and fruiting potential of Actinidia arguta and its hybrids]. Mat. Konf. „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego [Trees and shrubs in landscape and material culture of Western Pomerania and Brandenburg]”. Szczecin (Poland), Sept., 06-08, 2012: 43.

5.OBIDOSKA G., LICHMIRA K. 2012. Ocena toksyczności wód Wisły w wybranych punktach pomiarowych w Warszawie [Toxicity assessment of Vistula river waters in selected check points in Warsaw]. Mat. Konf. „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny toksyczności środowiska i substancji chemicznych [Practical application of bioindication systems for toxicity assessment of environmental samples and chemical substances]”. Konstantynów Łódzki, April, 19-20, 2012: 63. 

6.SIKORSKI P., SIKORSKA D. 2012. Czy wielkość i wiek parków miejskich przekłada się na ich wysoką różnorodność florystyczną? [Does the age and size of urban parks correspond with their floristical richness?]. Mat. Konf. „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego [Trees and shrubs in landscape and material culture of Western Pomerania and Brandenburg]”. Szczecin (Poland), Sept., 06-08, 2012: 51.

7.SIKORSKI P., BOROWSKI J., ŻOŁNIERCZUK M. 2012. Rodzime alternatywy dla roślin gatunków obcych do obsadzeń przydrożnych poza obszarem zabudowanym [Native alternatives for alien plant species for application in roadside margins beyond built-up areas]. Mat. Konf. ”Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie [Good practices in the application of alien plant species in gardening]”. Warsaw, Sept., 07, 2012. (bez numeracji stron)

8.SIKORSKI P., SIKORSKA D., WIERZBA  M. 2012. Land use management and location of rare plant species in suburban landscape (Poland). Mat. Konf.  „Evolution of Balkan biodiversity”. Zagreb (Croatia), July,  28-29, 2012: 68.

9.SWOCZYNA T., BOROWSKI J., WAŁĘZA W. 2012. Przyrosty  platana  klonolistnego  (Platanus ×hispanica  ‘Acerifolia’)  wobec  zasolenia  przyulicznego [Shoot increment of london plane (Platanus×hispanica ‘Acerifolia’) in relation to road-side salinity]. Mat. Konf. “Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenburgii [Trees and shrubs in landscape and material culture of Western Pomerania and Brandenburg]”. Szczecin (Poland), Sept., 06-08, 2012: 52-53.

10.WOŹNIAK E., NASIŁOWSKA S., JAROCIŃSKA A., IGRAS J., STOLARSKA M., BERNOUSSI A.S., KARACZUN Z. 2012.  Delimitation of Areas under real pressure from Agriculture activities due to nitrate pollution in Poland. Mat. Konf. „European Geosciences Union General Assembly”. Vienna (Austria), April, 22-27, 2012: 11731.

 

Reviews and other publications

1.FORNAL-PIENIAK  B. 2012. Zasady ochrony krajobrazu na obszarach wiejskich w programach rolnośrodowiskowych (PROW 2007-2013) [Rules of landscape protection on agroculture areas (PROW 2007-2013 )]. Ekonatura, 4: 12.

2.FORNAL-PIENIAK B. 2012.  Arboretum Mlynany – największy ogród dendrologiczny w Europie Środkowej [Mlynany Arboretum - the biggest deontological garden in Middle Europe]. Ekonatura, 8(105): 21-22.

3.LATOCHA P. 2012. Kwitnąca elita [Flowering elite]. Działkowiec, 2: 13-15.

4.LATOCHA P. 2012. Groźna uroda wawrzynka [Daphne dangerous beauty]. Ogrody, 2: 30-33.

5.LATOCHA P. 2012. Poznajemy i wybieramy [We learn and choose]. Działkowiec, 3 nr specjalny: Iglaki [Special issue: Coniferous]: 18-23.

6.LATOCHA P. 2012. Wszechstronne pnącza [Comprehensive climber]. Działkowiec, 4: 4-8.

7.LATOCHA P 2012. Niesamowity judaszowiec [Amazing redbud]. Ogrody, 3: 80-83.

8.LATOCHA P. 2012. Różaneczniki [Rhododendrons]. Działkowiec, 5: 13-15.

9.LATOCHA P. 2012. Jaśminowe fascynacje [Jasmine fascination]. Działkowiec, 6: 10-11.

10.LATOCHA P. 2012. Krzewy liściaste, Krzewy iglaste [Decidous and coniferous shrubs]. Działkowiec, 4 nr specjalny: Skalne ogródki [Special issue: Rock gardens]: 31-33.

11.LATOCHA P. 2012. Pięciorniki [Shrubbies]. Działkowiec, 11: 16-17.    

12.LATOCHA P. 2012. Barwy iglaków [Colours of coniferous]. Działkowiec, 12: 10-12.

 

 

Wykaz prac opublikowanych w 2013 r.

Książki

1.BUKOWSKI M., GĄSKA J. JACKL F., KARACZUN Z.M., KASSENBERG A., PANKOWIEC A, SZPOR A., ŚPIONEK A., 2013. 2050.pl the journey to the low-emission future. Bukowski M. (ed.), WISE and ISD, Warszawa, 2013: 220pp. 

2.KARACZUN Z.M. 2013. Poland 2050 at a carbon crossroads. ECF, Brussels, 2013: 20pp.

3.KARACZUN Z. M. 2013. Klimat dla innowacji, innowacje dla klimatu [Climate for innovation, innovation for the climate]. INE i ISB, Warszawa, 2013: 36pp. 

 

4.KARACZUN Z.M., KASSENBERG A., SZPOR A., ŚPIONEK A. 2013. Klimat dla polityki klimatycznej [Climate for climate policy]. In: Bukowski M. (ed.), 2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości [2050.pl the journey to the low-emission future]. INE i ISB, Warszawa, 2013: 187-214.

5.SIKORSKI P. 2013. Wpływ naturyzacji parku miejskiego na różnorodność florystyczną runa i trawników parkowych [The effect of urban park naturisation on floral diversity of the undergrowth and park lawns]. Wieś Jutra, Warszawa, 2013: 108pp.

6.WIERZBA M., JASTRZĘBSKI P., SIKORSKI P., PAWLICKI R., KRYŃSKI K., URBANEK A., PAWLONKA A., OBŁOZA P., WYSOKIŃSKA U. 2014. Szlak kajakowy Melchiora Wańkowicza [Melchior Wańkowicz kayak route. In: Sikorski P., Wierzba M. (eds),  Turystyka – odwiedzamy urzekające regiony [Tourism – visiting charming regions]. Mazurskie Morze, Orzysz, 2014: 8-97.

7.WIERZBA M., SIKORSKI P., JASTRZĘBSKI P., PAWLICKI R., KRYŃSKI K., URBANEK A., PAWLONKA A., OBŁOZA P., WYSOKIŃSKA U. 2014. Szlak kajakowy Michała Kajki [Michał Kajka kayak route]. In: Sikorski P., Wierzba M. (eds),  Turystyka – odwiedzamy urzekające regiony [Tourism – visiting charming regions]. Mazurskie Morze, Orzysz, 2014: 98-149.

 

Articles and reports

1.BOROWSKI J. 2013.Rola dendrologa w rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych [Role of dendrologist in the re-evaluation of historical garden]. Mat. Konf. „ Wiosenna wystawa Szkółkarska Mazowiecka Zieleń [Nursery Spring Exhibition Mazowian Greenery]”. Jasieniec, Feb., 28- 1 March, 2013: 7-9.

2.FORNAL-PIENIAK B. BIHUNOVA M. 2013. Natural and cultural evaluation of Lubawa commune for recreation. Enviro Nitra, 2013: 127-133.

3.FORNAL-PIENIAK B. BIHUNOVA M. 2013. Landscape values of tourism development in protected areas (Poland). Enviro Nitra, 2013: 134-141.

4.FORNAL-PIENIAK B., KUSZLIS-MIELNICZUK K. 2013. Trendy w projektowaniu parków miejskich w krajach europejskich [Styles of public parks designing in European countries]. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 2(4): 29-42.

5.FORNAL-PIENIAK B. , OLLIK M. 2013. Diversity of flora in the undergrowth of park afforestations, rural plantings and oak-hornbeam forests. Folia Forestalia Polonica, 55(3): 132–136. 

6.FORNAL-PIENIAK B., OLLIK M., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Zróżnicowanie

flory wzdłuż wybranych szlaków turystycznych  w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym [Diversity of flora along foot paths in Ciężkowicki-Rożnowski Landscape Park]. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 2(4): 43-52.

7.FORNAL-PIENIAK B. WYSOCKI CZ. 2012. Waloryzacja turystyczna Ciezkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego [Tourism evaluation o Ciezkowicki-Roznowski Landscape Park]. Problemy Ekologii Krajobrazu, 34: 287-292.

8.LATOCHA P., KRUPA T., JANKOWSKI P., RADZANOWSKA J. 2014. Changes in postharvest physicochemical and sensory characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) after cold storage under normal versus controlled atmosphere. Postharvest Biology and Technology, 88: 21-33. 

9.SIKORSKI P., ŻOŁNIERCZUK M., SIKORSKA D., WIERZBA M. 2013. Zagrożenia dla cennych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Ostoi Wigierskiej związane z rozwojem turystyki [Impacts of tourism on valuable non-forest habitats in Natura 2000 site Ostoja Wigierska]. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22: 413-425.

 

10.SZULCZEWSKA B., GIEDYCH R., BOROWSKI J., KUCHCIK M., SIKORSKI P., MAZURKIEWICZ A., STAŃCZYK T. 2014. How much green is needed for a vital neighborhood? In search for empirical evidence. Land Use Policy, 38: 330-345.

 

Abstracts

1.FORNAL – PIENIAK B., BIHUNOVA M. 2013. Landscape values of tourism development in protected areas (Poland). Mat. Konf. “Enviro Nitra”. Nitra, Slovakia, Sept., 18-20, 2013 (bez numeracji stron).

2.FORNAL – PIENIAK B., BIHUNOVA M. 2013. Natural and cultural evaluation of Lubawa commune for recreation. Mat. Konf. “Enviro Nitra”. Nitra, Slovakia, Sept., 18-20, 2013 (bez numeracji stron).

3.FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., OLLIK M., ZARSKA B., ROSLON-SZERYNKSA E. 2013. The diversity of ancient woody species in urban forest. Mat. Konf. “Urban forestry in transition”. Tartu, Estonia, Oct., 9-11, 2013 (bez numeracji stron).

4.FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., ZARAS-JANUSZKIEWICZ E., BIHUNOVA M., KACZOROWSKA M. 2013. Ocena walorów krajobrazu gminy Sokoły dla potrzeb kształtowania krajobrazu w aspekcie turystyki [Landscape values assessment of Sokoly commune for tourism]. Mat. Konf. „Krajobraz jako nośnik idei [Landscape as idea carrier]”. Wrocław, Nov., 14-15, 2013: 3.

5.KARACZUN Z.M., 2013: Polskie rolnictwo i ogrodnictwo wobec zmian klimatu [Polish agriculture and horticulture and climate changes]. Mat. Konf. "Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych - osiągnięcia i wyzwania [Sustainable production of vegetables and medicinal plants – achievements and challenges]". Warszawa, June 20-21,  2013: 40-41.

6.ROSLON-SZERYNSKA E., ZARAS-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B. 2013. Principles of park and Urban forest dendroflora with preffed form sof recreation consistent with the idea of sustainable development. Mat. Konf. “Urban forestry in transition”. Tartu, Estonia, Oct., 9-11, 2013 (bez numeracji stron).

7.SALA-REJCZAK K., PADUCH-CICHAL E., LATOCHA P., SZYMCZAK S. 2013. The review of  Actinidia spp. Viruses.  Mat. Konf. “Classical and molecular approaches in plant patogen taxonomy. Workshop: Real-time PCR technique for the detection of the plant viruses”. Warszawa, Sept., 10-11, 2013: 56. 

8.SIKORSKI P., ŻOŁNIERCZUK M., SIKORSKA D., WIERZBA M. 2013. Relacje atrakcyjności krajobrazu a występowanie cennych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Wigierskim Parku Narodowym. [Relations of attractiveness of the landscape and presence of valuable natural habitats in the Natura 2000 Wigierski National Park]. Mat. Konf. „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 [Management of river valleys in Natura 2000 areas]. Warszawa, June, 13-14  2013: (bez numeracji stron).

 

9.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., OLLIK M., ZARSKA B. 2013.The city forest in periurbanisation process as in the invasion gate for synanthropic woody species on example of the process taking place in Młociny park’s flora. Mat. Konf. “Urban forestry in transition”. Tartu, Estonia, Oct., 9-11, 2013: (bez numeracji stron).

10.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B. 2013. Pozostałości osadnictwa holenderskiego jako element „historycznej” zielonej infrastruktury w krajobrazie kulturowym centralnej i północnej części Mazowsza [Remains of the Dutch colonization as an element of historical green infrastructure in cultural landscape of central and northern part of Mazovia ]. Mat. Konf. „Zastosowania koncepcji zielonej infrastruktury [Application of the green infrastructure concept]”. Warszawa, Dec., 6-7, 2013: 17-18.

11.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., KIJOWSKI R. 2013. Historyczna dendroflora wybranego fragmentu dzieła obronnego Twierdza Warszawa [Historic dedroflora of selected part of Warsaw Citadel Fortifications]. Mat. Konf. „Krajobraz jako nośnik idei [Landscape as idea carrier]”. Wrocław, Nov., 14-15, 2013: 16.

 

Reviews and other publications

1.FORNAL-PIENIAK  B. 2013. Park Karpinek [Karpinek Park]. Ekonatura, 3: 22.

2.KARACZUN Z.M., KASSENBERG A. 2013. Energetyka w perspektywie roku 2050, czyli jak niekorzyść przetworzyć na korzyść [Energy production in year 2050 perspective - how to make disadvantage advantageous]. Przegląd gazowniczy,  2(38): 16-17.

3.LATOCHA P. 2013. Mini kiwi [Hardy kiwifruit]. Działkowiec, 1: 44-45.

4.LATOCHA P. 2013. Ozdobne porzeczki [Ornamental currant]. Działkowiec, 2: 22-23.

5.LATOCHA P. 2013. Żarnowce i szczodrzeńce [Broom plants]. Działkowiec, 3: 18-19.

6.LATOCHA P. 2013. Berberysy [Barberrys]. Działkowiec,  4: 9-10.

7.LATOCHA P. 2013. Wiśnie, czeremchy, migdałki [Cherry, Bird Cherry, Almond]. Zieleń to życie, 01(1): 42-49.

8.LATOCHA P. 2013. 2 w 1 [2 in 1]. Działkowiec, 5: 18-20.

9.LATOCHA P. 2013. Efektowne, ale wymagające [Glamorous but challenging]. Działkowiec, 6: 8-10.

10.LATOCHA P. 2013. Przeboje jesieni [Autumn hits]. Działkowiec, 10: 4-8.

11.LATOCHA P. 2013. Aktinidia odmiany do uprawy towarowej i amatorskiej cz. I [Hardy kiwifruit – cultivars for amateur and commercial production part I]. Szkółkarstwo, 5: 48-54.

12.LATOCHA P. 2013. Kwiatowe girlandy [Floral garlands]. Działkowiec, 12: 16-17.

13.LATOCHA P. 2013. Aktinidia odmiany do uprawy towarowej i amatorskiej cz. II [Hardy kiwifruit – cultivars for amateur and commercial production part II]. Szkółkarstwo, 6: 44-47.

14.WYSOCKI C. 2013. Opinia w zakresie stanu murawy boiska na stadionie

Zagłębia Lubin w latach 2008-11. [Opinion regarding the state of Zagłębie Lublin stadium turf   in the years of 2008-11]. Sąd Rejonowy w Legnicy, Legnica, 2013: 9pp.

15.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Jadalne kwiaty [Edible flowers]. http://www.eduscienmce.pl/artykuły/jadalne-kwiaty  Retrieved 2013-03-04.

16.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Rośliny z „Avatara” na Ziemi [Plants from „Avatar” on the Earth]. http://www.eduscience.plartykuły/ro%C5%9Bliny-z-avatara-na-ziemi Retrieved 2013-03-15.

17.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Roślinny Feniks [Floral Fenix]. http://www.eduscience.pl/artykuły/ro%C5%9Blinny-feniks  Retrieved 2013-03-19.

18.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Drzewa, które przyciągają pioruny? [Trees that attract lightings?]. http://www.eduscience.pl/aertykuły/drzewa-kt%c3B3re-przyci%C4%85gaj%C48 Retrieved 2013-05-17.

19.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Kamizelka ratunkowa z drzewa [Life jacket from tree]. http://www.eduscience.pl/artykuły/kamizelka-ratunkowa-z-drzewa  Retrieved 2013-05-28.

20.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Zapomniane oblicze pokrzywy [Forgotten  face of the nettle]. http://www.eduscience.pl/artykuły/zapomniane-oblicze-pokrzywy  Retrieved 2013-07-16.

21.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Drzewo światła [The tree of light] http://www.eduscience.pl/artykuły/drzewo-światła  Retrieved 2013-8-30.

22.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Ekologia – orzechy w pralce [Ecology – nuts in washing machine]. http:// www.eduscience.pl/artykuły/ekologia-orzechy-w-pralce Retrieved 2013-11-12.

23.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Choinka bożonarodzeniowa [Christmas tree]. http://eduscience.pl/aktualności/choinka-bo%C5%BConarodzeniowa  Retrieved  2013-12-20.

 

Wykaz prac opublikowanych w 2011 r.

książki

GRADZIUK A., KARACZUN Z.M. WYCISZKIEWICZ E. 2011. Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskie [Global climate negotiations: Polish and EU interests and challenges]. Wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 2011: 38 pp.

FORNAL-PIENIAK B. 2011. Patches and green corridors in Tarnów urban landscape. In: Supuka J., Bihunova M. (eds), Settlement-Park-Landscape V. Revitalisation of green urban open spaces with consideration to changing environment. Wyd. Slovak University of Agriculture, Nitra, 2011: 116-124.

KARACZUN Z., 2010. Polsko - Jederne plany [Poland - nuclear energy plans]. In: Polanecky K., Haverkamp J. (eds), Energie budoucnosti? Jederna energetika ve stredni Evrope [Future energy? Nuclear energy in Central and Eastern Europe]. Wyd. Heinrich Boll Stiftung, Praha 2010: 20 - 24.

KARACZUN Z.M., BŁAŻEJCZYK K., KINDLER J., KOZYRA J., KUNDZEWICZ Z., LENART W., SUSCHKA J., ULAŃCZYK R., 2011. Zmiany klimatu a bezpieczeństwo narodowe Polski [Climate change vs. national security of Poland]. Wyd. PKEOM, Warszawa, 2011: 40 pp.

LATOCHA P. 2010. Morfologia oraz wartość użytkowa owoców aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej Actinidia arguta (Siebold et Zuch.) Planch. ex. Miq., A. arguta × A. purpurea Rehd. [Morphology and the use value of fruit of hardy kiwifruit and its hybryd Actinidia arguta (Siebold et Zuch.) Planch. ex. Miq., A. arguta × A. purpurea Rehd.]. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2010: 108 pp.

STAWICKA J., 2011. Ogród inspirowany naturą [Gardens inspired by nature]. In: Gawryszewska B.J., Rothimel B. (eds), Ogród za oknem w zgodzie z naturą [Garden behind the window in harmony with nature]. Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, 2011: 66 – 71

STAWICKA J. 2010, Wykorzystanie roślin synantropijnych na terenach miejskiej zieleni przyulicznej [Application of synanthropic plants in urban areas of greenery alongside streets]. In: Drozdek M.E. (ed.), Rośliny do zadań specjalnych [Special task plants]. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 2010: 349-362

WIŚNIEWSKI G., KARACZUN Z.M., 2011. Reaching Energy Security in Europe through Renewables. Wyd. Heinrich Boll Stiftung, Warszawa, 2011: 36 pp.

WIŚNIEWSKI G., KARACZUN Z.M., 2011. Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w Europie [Use of the renewables to increase European energy security]. Wyd. Heinrich Boll Stiftung, Warszawa, 2011: 38 pp.

ZAGÓRSKA K., WIERZBA M., SIKORSKA D., SIKORSKI P. 2011. Wpływ lokalizacji ośrodków wypoczynkowych na różnorodność florystyczną obszarów przyrodniczo cennych w gminie Sarnaki [Effect of the location of leisure facilities on floristic diversity of valuable natural areas in the municipality of Sarnaki]. In: Poskrobko T. (ed), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych [Sustained development of valuable natural areas]. Wyd. WSE, Białystok, 2011: 117-122.

 

artykuły

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M. 2010. Effect of street conditions, including saline aerosol, on growth of the small-leaved limes. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 58: 15-24.

BOROWSKI J. 2011. Bariery roślinne, które dużo mogą [Plant barriers witch mean a lot]. Mat. Konf. „Zielone miasto - metamorfozy [Green City - metamorphosis]”. Warszawa, July, 25-26, 2011: 71- 82.

FORNAL-PIENIAK B. 2011. Spontaneous vegetation as “green islands’ in urban landscape. Acta Horticulturae et Regiotecturae, supplement: 65-68

FORNAL-PIENIAK B. WYSOCKI CZ. 2010. Characteristic of plant colouration in herb layer of Bren-Podborze country park (Poland). Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2: 29-32

FORNAL-PIENIAK B. WYSOCKI CZ. 2011. Vegetation on embankment railway line in Tarnów. Ekologia (Bratislava), 30 (4): 414-421

FORNAL-PIENIAK B, WYSOCKI CZ. 2011. Zróżnicowanie florystyczne doliny rzeki Białej w Tarnowie [Diversity of flora of Biała river valley]. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus, 10 (2): 11-18

FORNAL-PIENIAK B, WYSOCKI CZ. 2011. Wybrane metody badań przekształceń szaty roślinnej [Selected methods of vegetation disturbance research]. Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus, 10 (2): 19-26

FORNAL-PIENIAK B, WYSOCKI CZ. 2011. Ocena Żmudzkiego Parku Narodowego pod względem przyrodniczym i kulturowym [ Natural and cultural evaluation of Żmudzki National Park]. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 10 (2): 39-45

HADAM A, KARACZUN Z. 2011. Trwałe zanieczyszczenia organiczne w kompostach z odpadów komunalnych [Persistent organic pollutants in composts from municipal waste]. Ekonomia i Środowisko, 39: 152-158.

HADAM A, KARACZUN Z. 2011. Wpływ zasolenia na trawy gazonowe utrzymywane w podłożu z dodatkiem hydrożelu [Influence of salinity on turf grass species cultivated with the hydrogels amendment]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 159: 113-120.

HADAM A, WROCHNA M, KARACZUN Z. 2011. Effect of hydrogel on the turf grass species growing under salt stress. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW (Land Reclamation), 43(1): 47-56.

HADAM A, WROCHNA M, KARACZUN Z. 2011. Wpływ zasolenia na wybrane gatunki traw gazonowych uprawianych z dodatkiem hydrożelu w podłożu [The effect of salinity on selected law n grass species cultivated with the hydrogels amendment]. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49: 15-23.

KARACZUN Z., 2011. Poland and climate change: Analysis of Polish climate policy 1988–2010. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 20(1): 49–69.

KRUPA, T., LATOCHA P., LIWIŃSKA A. 2011. Changes of physicochemical quality, phenolics and vitamin C content in hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) during storage. Scientia Horticulturae, 130: 410-417. Abstract

LATOCHA P., JANKOWSKI P., RADZANOWSKA J. 2011. Genotypic difference in postharvest characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrids), as a new commercial crop Part I. Sensory profiling and physicochemical differences Food Research International, 44: 1936-1945 Abstract

LATOCHA P. JANKOWSKI P. 2011. Genotypic difference in postharvest characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrids), as a new commercial crop Part II. Consumer acceptability and its main drivers. Food Research International, 44: 1946-1955. Abstract

ROSŁON-SZERYŃSKA E., SIKORSKI P. 2011. Wybrane problemy zarządzania drzewostanem w parkach miejskich. Cz. I. Ochrona różnorodności biologicznej zadrzewień a ich pielęgnacja [Selected problems in the management of trees in urban parks. Part I. The protection of biological diversity of trees and their care]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 562: 197-205

ROSŁON-SZERYŃSKA E., SIKORSKI P. 2011. Wybrane problemy zarządzania drzewostanem w parkach miejskich. Cz. II. Bezpieczeństwo a ekspozycja drzew w zadrzewieniu [Selected problems in the management of trees in urban parks. Part II. Safety and the exposure of trees in afforestation]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 562: 207-220.

SIKORSKA D., SIKORSKI P., HEWELKE P. 2010. Protection of valuable water dependent ecosystems in urban areas. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW (Land Reclamation), 42 (2): 271–278

SIKORSKI P., SIKORSKA D. 2011. Effect of hydrogenic habitats restoration in strongly urbanized landscape. Bulletin of Szent Istvan University, special issue: 135-147