Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2015 r.

Książki

BALICKA J., BIHUNOVA M., CAMILLETTI P.,  FETZER E., KARAKAS P., KUHLMANN F., JOHANSSON R., JORGENSEN K., LIBBRECHT H., MAZZINO F., FORNAL-PIENIAK B., ROBERTS A., SCHEGK I. 2013.  The landscape context of Ostia Antica; Romes's Landscape. In: Camilletti P., Fetzer E., Libbrecht H. (eds),  Le: Notre Landscape Forum 2013. Le: Notre Institute, Vienna, Austria, 2013:  244-247.

BALICKA J., BIHUNOVA M., CAMILLETTI P.,  FETZER E., KARAKAS P., KUHLMANN F., JOHANSSON R., JORGENSEN K., LIBBRECHT H., MAZZINO F., FORNAL-PIENIAK B., ROBERTS A., SCHEGK I. 2013.  The landscape of Ostia: historical analysis and research overview. In: Camilletti P., Fetzer E., Libbrecht H. (eds), Le: Notre Landscape Forum 2013.  Le: Notre Institute, Vienna, Austria, 2013:  247-251.

BALICKA J., BIHUNOVA M., CAMILLETTI P.,  FETZER E., KARAKAS P., KUHLMANN F., JOHANSSON R., JORGENSEN K., LIBBRECHT H., MAZZINO F., FORNAL-PIENIAK B., ROBERTS A., SCHEGK I. 2013.  Heritage and landscape of Ostia: issues and potentials, plan and design. In: Camilletti P., Fetzer E., Libbrecht H. (eds), Le:Notre Landscape Forum 2013.  Le: Notre Institute, Vienna, Austria, 2013:  251-256.

BALICKA J., BIHUNOVA M., CAMILLETTI P.,  FETZER E., KARAKAS P., KUHLMANN F., JOHANSSON R., JORGENSEN K., LIBBRECHT H., MAZZINO F., FORNAL-PIENIAK B., ROBERTS A., SCHEGK I. 2013.  A new design for Ostia Antica: didactic contributions and research; Reflections and conclusions.  In: Camilletti P., Fetzer E., Libbrecht H. (eds), Le: Notre Landscape Forum 2013.  Le: Notre Institute, Vienna, Austria, 2013: 256-265.

BALICKA J., BIHUNOVA M., CAMILLETTI P.,  FETZER E., KARAKAS P., KUHLMANN F., JOHANSSON R., JORGENSEN K., LIBBRECHT H., MAZZINO F., FORNAL-PIENIAK B., ROBERTS A., SCHEGK I. 2013.  Reflections and conclusions.  In: Camilletti P., Fetzer E., Libbrecht H. (eds), Le: Notre Landscape Forum 2013.  Le: Notre Institute, Vienna, Austria, 2013: 265.

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M. 2015. Rośliny drzewiaste w osiedlach mieszkaniowych [Tree plants in hausing estates]. In: Szulczewska B. (ed.), Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta [Housing estate in natural structure of the city]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2015: 109 -121. 

FORNAL-PIENIAK B. 2015. Impact of human pressure for vegetation in manor parks: vegetation in historical manor parks.  LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2015.: 51.

LATOCHA P. 2015. Możliwość towarowej produkcji owoców aktinidii – Mini Kiwi [Possibility of commercial kiwiberry production – Mini Kiwi]. In: Tomala K. (ed.), Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych [Factors affecting yield and fruit quality of fruit plants].  Wyd. BASF, Warszawa, 2015: 31-44.   

LATOCHA P. 2015. Strahlengriffelgewächse (Actinidiaceae) [w] Enzyklopädie der Wildobst- und seltenen Obstarten. Helmut Pirc. Wyd. Leopold Stocker, Graz, Austria: 17-41.  

RYKAŁA E., ŻOŁNIERCZUK M. 2014. Wybrane przykłady  „odradzania się” obiektów zabytkowych w przestrzeni publicznej Warszawy i Lublina [Selected examples of " rebirth " of historic buildings in public space in Warsaw and Lublin]. In: Szmygin B. (ed.),  Wartość funkcji w obiektach zabytkowych [The value of  function in historic buildings].  Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika Lubelska, PKNMROZ, Warszawa, Lublin, 2014: 257-264.

SIKORSKI P., FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŻOŁNIERCZUK M., SKOTNICKI S., NOSEK M. 2015. Auto Cad w architekturze krajobrazu [AutoCAD in landscape architecture], Wyd. SGGW, Warszawa, 2015: 314.

SIKORSKI P., PARAFJAŃCZUK S., WIERZBA M., SIKORSKA D., BOROWSKI J., VITASOVIĆ KOSIĆ I. 2014. Zjawisko nielegalnej dyspersji w lasach łęgowych w warunkach dużej presji turystycznej [Case of illegal dispersion in riverside forests in terms of high tourist pressure]. In: Kałuża T.(ed.), Problemy gospodarowania wodą na terenach leśnych, zurbanizowanych i niezurbanizowanych [Problems of water management in forest, urban and rural areas]. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2014: 131-144. (wydane w roku 2015).

SIKORSKI P., WYSOCKI CZ., WIERZBA M., SIKORSKA D.  2015. Różnorodność szaty roślinnej osiedli mieszkaniowych. Możliwości i potrzeby jej kształtowania [Vegetation diveristy of housing estates. Possibilities and needs of its management.]. In: Szulczewska B. (ed.), Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta [Housing estate in natural structure of the city]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2015: 93-109.

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., OBIDOSKA G., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2015. Plan zadań ochronnych na obszarach Natura 2000 – jako instrument harmonizujący gospodarowanie ochroną [Plan of the protection tasks on Natura 2000 areas as an instrument harmonizing the protection management]. In: Pawluśkiewicz B. (ed.), Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – problemy działalności inwestycyjnej [Management in river valleys on Natura 2000 areas – problems of investment activity]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2015: 153-162.

ŻOŁNIERCZUK M. 2015.  Seeing the landscape space-time. In: Królikowski J.T., Kosiacka-Beck E., Rykała E.A. (eds). Seeing the landscape, Wyd. SGGW, 2015, Warszawa, 84-87

ŻOŁNIERCZUK M., CYBULA B. 2015. The cultural language of glass architecture. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Warszawa, 2015: 110.

ŻOŁNIERCZUK M., FORNAL-PIENIAK B. 2014. Participatory Budget: Tool for community dialogue with officials. In: Stara K.(ed.),  Landscape transformations. CTU, Prague, Czech Republic, 2014: 76-81.  (wyszło w 2015)

 

Artykuły

COSSIO F., DEBERSAQUES F., LATOCHA P. 2015. Kiwiberry (Actinidia arguta): new perspectives for a great future. Acta Horticulturae (ISHS), 1096: 423-434. 

DEBERSAQUES F., MEKERS O., DECORTE J., VAN LABEKE M.C., SCHOEDL-HUMMEL K., LATOCHA P. 2015. Challenges faced by a commercial kiwiberry (Actinidia arguta Planch.) production. Acta Horticulturae (ISHS), 1096: 435-442. 

DRZEWIECKI J, LATOCHA P., LEONTOWICZ H., LEONTOWICZ M., PARK Y- S., NAJMAN K., WEISZ M., EZRA A., GORINSTEIN S.  2015. Analytical Methods Applied to Characterization of Actinidia arguta, Actinidia deliciosa, and Actinidia eriantha Kiwi Fruit Cultivars. Food Analytical Methods, [online: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12161-015-0309-1#/page-1] 

FORNAL-PIENIAK B., ŁOWICKI D. 2015. Ocena struktury ekologicznej wybranych gmin wiejskich Kotliny Sandomierskiej celem określenia rangi parków w krajobrazie rolniczym. [Ecological structure assessment of selected rural communes in Sandomierska Basin to determine the role of manor parks  in agriculture landscapes]. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 3: 3-8.

FORNAL-PIENIAK B. ŻOŁNIERCZUK M. 2015. Landscape Evaluation of Municipalities in Ciezkowice-Roznow Regional Park in Poland.  Journal of Environmental Science and Engineering,

A4: 602-606. 

LATOCHA P., DEBERSAQUES F., DECORTE J. 2015. Varietal differences in mineral composition of kiwiberry (Actinidia arguta). Acta Horticulturae (ISHS), 1096: 479-486. 

LATOCHA P., KRUPA T., JANKOWSKI P., RADZANOWSKA J. 2014. Changes in postharvest physicochemical and sensory characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) after cold storage under normal versus controlled atmosphere. Postharvest Biology and Technology, 88: 21-33. (nie wykazane w 2014 roku – ukazało się drukiem w 2015 roku)

LATOCHA P., ŁATA B., STASIAK A. 2015. Phenolics, ascorbate and the antioxidant potential of kiwiberry vs. common kiwifruit: The effect of cultivar and tissue type. Journal of Functional Foods, 19: 155-163. 

OBIDOSKA G., KALINOWSKI M., KARACZUN Z., 2015. Toksyczność i genotoksyczność wód Wisły w Warszawie przed i po uruchomieniu układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka [Toxicity and genotoxicity of Vistula river waters in Warsaw before and after the completion of the municipal wastewater transporting system to Czajka treatment plant]. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 18(1): 35-41.

SWOCZYNA T., KALAJI H.M., PIETKIEWICZ S., BOROWSKI J. 2015. Ability of various tree species to acclimation in urban environments probed with the JIP-test. Urban Forestry & Urban Greening, 14(3): 544-553.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B. 2013. Pozostałości osadnictwa holenderskiego - jako element historycznej zielonej infrastruktury w krajobrazie kulturowym centralnej i północnej części Mazowsza [Remains of the Dutch colonization as an element of historical green infrastructure in cultural landscape of central and north part of Mazovia]. Problemy Ekologii Krajobrazu, 36: 95-108. (nie wykazane wcześniej – ukazało się drukiem w 2015 roku)

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Shaping the landscape of rural communes in the aspect of green infrastructure creation. Barometr Regionalny, 13(1): 47-52.

 

Abstracts

BIENIEK A, LATOCHA P., GOJŁO E.,  DUBA A., GORIEWA K. 2015. Seeds morphology of the five most important species of actinidia (Actinidia Lindl.) Mat. Konf.“Future Food: Innovations, Science and Technology”. Kowno, Lithuania, May, 21-22, 2015: 85.

GOJŁO E., SZYMCZAK M., BIENIEK A., LATOCHA P. 2015. Wpływ gibereliny (GA3) na przełamanie spoczynku nasion kilku gatunków aktinidii (Actinidia Lindl.) [The effect of gibberellin (GA3) in seed dormancy breaking in several species of kiwifruit (Actinidia Lindl.)]. Mat. Konf.  „Biologia i Technologia w Nasiennictwie Drzew i Krzewów [Biology and Technology in Tree and Shrub Seed Production]”. Puszczykowo, Sept., 24, 2015: 80-81.

JESION I., LEONTOWICZ H., LEONTOWICZ M., LATOCHA P., GRALAK M. A., PARK Y-S., GORINSTEIN S. 2015. Seasonal differences in iron content in Actinidia fruits, and its effect on liver iron content in rats. Mat. Konf. „Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja-Toksyczność-Przeciwdziałanie [Circulation of elements in nature: Bioaccumulation-Toxicity-Counteraction]. Warszawa, Sept., 10, 2015: 90.

JESION I., LEONTOWICZ H., LEONTOWICZ M., LATOCHA P., GRALAK M. A., PARK Y-S., GORINSTEIN S., 2015. Effect of consumption of kiwifruits with different iron and manganese content (Actinidia arguta and Actinidia deliciosa) on spleen mineral content in rats fed diets with cholesterol. Mat. Konf. „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”. Łowicz-Nieborów, Sept., 23-24, 2015: 46.

JESION I., LEONTOWICZ M., LEONTOWICZ H., LATOCHA P., GRALAK M. A., GORINSTEIN S., PARK Y-S. 2015. Zinc content in Actinidia arguta cultivars, new select M1 and hybrid cultivars Bingo bred at WULS (SGGW). The 60th anniversary of Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry International Scientific Conference. Szczecin, Jun.,17-18, 2015: 90-92.

NAJMAN K.,  LEONTOWICZ H., LEONTOWICZ M., LATOCHA P., GORINSTEIN S., PARK Y-S. 2015. Morphometric analysis of ileum in rats fed diets with cholesterol and kiwifruit of Actinidia arguta or Actinidia deliciosa.  Mat. Konf. „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”. Łowicz-Nieborów, Sept., 23-24, 2015: 54.

OBIDOSKA G., KORZENIOWSKA M., HADAM A., 2015. Wpływ odmiany rośliny testowej na wynik testu genotoksyczności Vicia faba Root Tip Assay [Effect of the test plant cultivar on the result of genotoxicity test Vicia faba Root Tip Assay]. V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna [V Country Bioindication Conference]. Lublin, May, 27-29, 2015: 93.

PIĄDŁOWSKA K., RYKAŁA E., FORNAL-PIENIAK B., ŻOŁNIERCZUK M., Aksjologia krajobrazu miasta jako podstawa tożsamości miasta [Landscape axiology of the city as the basis for the city's identity]. Mat. Konf.  XVIII Forum Architektury Krajobrazu [XVIII Forum of Landscape Architecture]. Białowieża, May, 28-30, 2015: 28.

SADY E., SWOCZYNA T. 2015. Szkodniki występujące na gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana) w zieleni przyulicznej Warszawy [Pathogens  on Callery pear (Pyrus calleryana) in street-side greenery of Warsaw]. Mat. Konf.  „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska [Progress in horticulture for the improvement of life quality and environment protection]”. Wrocław, Sept.,14-16, 2015: 178. 

SIKORSKA D., ŚWIĄCZKOWSKA A., SIKORSKI P. 2015. Inwazyjność klonu jesionolistnego na łachach piaszczystych i sugestie do jego zwalczania [Acer negundo invasiveness on sandy bars and removal recommendations]. Mat. Konf. „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – problemy działalności inwestycyjnej [Management in river valleys on Natura 2000 areas – problems of investment activity]”. Warszawa, Jun., 25-26, 2015: 9.

SWOCZYNA T., SADY E., SCHOLLENBERGER M. 2015. Pests and pathogens observed on leaves of Pyrus calleryana urban trees in Warsaw. Mat. Konf. „Mission possible: food for all through appropriate plant protection”. Berlin, Germany, Aug., 24-27, 2015: 730.

SWOCZYNA T., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Dostępność krajowych gatunków krzewów w szkółkach drzew i krzewów ozdobnych [Availability of indigenous shrub species in Polish ornamental plant nurseries]. Mat. Konf.  „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska [Progress in horticulture for the improvement of life quality and environment protection]”. Wrocław, Sept.,14-16, 2015: 183.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B. 2015. Tree in cultural landscape connecting with rests of the Dutch settlement in north part of Masovia. Mat. Konf. ECLAS Conference “Landscapes in flux”. Tartu, Estonia, Sept., 20-23, 2015: 82.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., KIMIC K., SWOCZYNA T. 2015. Urban Treehouse - od T.Talowskiego do L.Pia [Urban Treehouse - from T.Talowski to L.Pia]. Mat. Konf.  „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska [Progress in horticulture for the improvement of life quality and environment protection]”. Wrocław, Sept.,14-16, 2015: 193.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., SWOCZYNA T., 2015. Modelowe rozwiązania zieleni przyulicznej w postaci ogrodów deszczowych na przykładzie Łomianek [Street-adjacent green model solutions in the form of rain gardens for example Łomianki]. Mat. Konf.  „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska [Progress in horticulture for the improvement of life quality and environment protection]”. Wrocław, Sept.,14-16, 2015: 194.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻOŁNIERCZUK M., FORNAL-PIENIAK B. 2014. Strongholds in the Historic Landscape on the Example of the Warsaw Fortification Region. Mat. Konf.  Fifth International Cultural Landscape Conference. Teheran, Iran, Nov., 17-18, 2014: (materiał na płycie CD)

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., OBIDOSKA G., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2015. Plan zadań ochronnych na obszarach Natura 2000  jako instrument harmonizujący gospodarowanie ochroną [Plan of the protection tasks on Natura 2000 areas as an instrument harmonizing the protection management]. Mat. Konf. „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – problemy działalności inwestycyjnej [Management in river valleys on Natura 2000 areas – problems of investment activity]”. Warszawa, Jun., 25-26, 2015: 5.

 

Reviews and other publications

BOROWSKI J. 2015. Zielone ściany i pnącza – alternatywa czy norma? [Green walls and climbers – alternative or  standard]. Zieleń Miejska,  2(94): 48 -50.

LATOCHA P. 2015. Dobre bo polskie [Good because Polish]. Działkowiec, 5: 17-19.

LATOCHA P. 2015. Wakacyjne krzewy [Vacation shrubs]. Działkowiec, 7: 10-12.

LATOCHA P. 2015. Aktinidia owocowe pnącze [Actinidia fruity climber]. Działkowiec, 8: 34-36. 

LATOCHA P. 2015. Kobierce z krzewów [Carpets of shrubs]. Działkowiec, 10: 21-23. 

LATOCHA P. 2015. Mahonia pełna zalet [Mahonia full of advantages]. Działkowiec, 12: 13.

LATOCHA P. 2015. Jak produkować kiwiberry [How to produce kiwiberry]. Truskawka, malina, jagody, 10: 24-25.

RYKAŁA E., ŻOŁNIERCZUK M. 2015. Mieszkania wśród zielonych wzgórz [Apartments in the green hills]. Zieleń miejska, 7/8: 46-48.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Jadalne czy trujące? Tajemnica jagód Goji [Edible or poisonous? The Mystery of the Goji berry].  http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/218, received 5.01.2015, 11:00 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Kosmita w Andach [The alien in the Andes]. http://www.eduscience.pl/artyku%C5%82y/kosmita-w-andach, received 15.01.2015, 12:10 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Orzech brazylijski [Brazil nut ]. http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/220, received 21.01.2015 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Cedrowe orzeszki [Cedar nuts]. http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/219, 4 lutego 2015, 15:36

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Drzewo bez głowy [Headless tree]. http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/260, received  28.02.2015, 11:42 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Skąd wzięło się jajko w tradycji Wielkiej Nocy? [How did the egg appear in the tradition of Easter?] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/305, received 2.04.2015, 17:15

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2015. Mini  i maksi owoce [Mini and maxi fruits]. http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/261, received 23.04.2015, 13:44 

ŻOŁNIERCZUK M. 2015. Fin garden – oaza na pustyni [Fin garden - oasis in the desert]. Zieleń miejska, 4: 16-17.

ŻOŁNIERCZUK M. 2015. Ścieżki przyrodnicze – edukująca przygoda [Natural paths - educating adventure]. Zieleń miejska, 6: 26-27.