Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2010 r.

 

książki

Błaszczyk M., Kosewska M. 2010. Partycypacja społeczna w procesie kształtowania przestrzeni publicznych na przykładzie Warszawy [Social consultation in the creation of public space process on the example of Warsaw]. In: Szulczewska B., Szumański M. (eds), Horyzonty Architektury Krajobrazu. Architektura Krajobrazu Szanse i Zagrożenia [Horizons of Landscape Architecture. Landscape architecture chances and risks]. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2010: 73-81

 

Borowski J. 2010. „Dendrocentryzm”. Czy drzewa tworzą krajobraz?[„ Dendrocentrism” Do trees makelandscape?]. In: Szulczewska B., Szumański M. (eds),  Horyzonty Architektury Krajobrazu. Warsztaty [Horizons of Landscape Architecture. Workshops].  Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2010: 15-19

 

Fornal-Pieniak B., Pstrągowska M. 2010. Struktura krajobrazu gminy Sokołów Podlaski i wskazania do jej kształtowania [Landscape structure of Sokolow Podlaski commune and direction for shaping]. In: Szulczewska B., Szumański M. (eds),  Horyzonty Architektury Krajobrazu. Warsztaty [Horizons of Landscape Architecture. Workshops].  Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2010: 35-39

 

Karaczun Z.M., Sobolewski M., 2010. Negocjacje klimatyczne - konferencja COP 15 i porozumienie Copenhagen Accord [Climate negotiation - COP 15 and Copenhagen Accord]. Analizy Biura Analiz Sejmowych, 12 (37): 1-9

 

Karaczun Z.M., 2010. Ewolucja polityki klimatycznej Polski w latach 1988-2008 [Evaluation of the Polish climate policy 1988 – 2008].In: Karsk L., Grochowska I. (eds), Zmiany klimatu a społeczeństwo [Climate changes and society]. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2010: 105-121

 

Karaczun Z.M., 2010. Wprowadzenie [Introduction]. In: Karaczun Z.M. (ed.), Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej [Consequences of introducing White Certificates as instruments..of energy efficiency control]. Wyd. PKE OM, Warszawa, 2010: 5-6

 

Karaczun Z.M., 2010: Wprowadzenie [Introduction]. In: Karaczun Z.M. (ed.), Czy inwestować w atom? Ekonomiczne i finansowe aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce [Is nuclear energy worth investing? Economical and financial aspects of nuclear energy development in Poland]. Wyd. PKE OM, Warszawa, 2010: 5-7

 

LATOCHA P. 2010. Magnolie [Magnolias]. Wyd. Działkowiec, Warszawa, 2010: 63pp.

 

Sikorska D., Sikorski P. Dobrzańska J. 2010. Zanikanie siedlisk hydrogenicznych na terenach zurbanizowanych Warszawy [Disappearance of hydrogenic habitats in urban areas of Warsaw]. In: Chylińska D., Łach J. (eds), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy [Landscape studies and endangered landscapes]. Wyd. UWr., Wrocław, 2010: 151-161

 

Sikorski P., Borowski J., Sikorska D., Wierzba M., KEhl J. 2010. Mało znane parki i zieleńce Warszawy jako rezerwuary dzikiej przyrody [Little-known parks and green areas of Warsaw as wildlife reservoirs]. In: Obidziński K.(ed.), Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej [The Mazovia and Polesie Vilnius region. Diversity and the protection of vegetation bordering Central and Eastern Europe]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2010: 103-117

 

Sikorski P., Wysocki C., Sikorska D., Wierzba M. 2010. Zieleń osiedlowa jako ostoja różnorodności biologicznej w mieście. Różne miary jej jakości w planowaniu przestrzennym [Greenery at the estate as a refuge for biodiversity in the city. Various measures of quality in planning]. In: Szumański M., Szulczewska B. (eds), Metody architektury krajobrazu [Methods of landscape architecture]. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2010: 1-5.

 

STAWICKA J. 2010. Ogrodowe rabaty synantropijne [Synanthropic Flowerbeds in Garden]. In: Rylke J. (ed.), Wzornictwo  ogrodowe [ Garden Design]. Wyd. Sztuka Ogrodu, Sztuka Krajobrazu, Warszawa, 2010: 97-106

 

STAWICKA J., SZYMCZAK-PIĄTEK M., WIECZOREK J. 2010. Wybrane zagadnienia ekologiczne [Selected ecological issues] 3-rd Edition. Wyd. SGGW, Warszawa, 2010: 290 pp.

 

Wierzba M., Jastrzębska B., Jastrzębski P., Kasprzykowski Z., Krechowski J., Kryński K., Piórek K., Sikorski P., Szwed W. 2010. Charakterystyka obszarów i obiektów chronionych [Characteristicsof protectedareas andobjects]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 139-147

 

Wierzba M., Kasprzykowski Z., Sikorski P. 2010. Znaczenie przyrodnicze Ziemi Sokołowskiej [The importance of the Sokołów Podlski nature]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 137-138

 

Wierzba M., Jastrzębska B., Sikorski P. 2010. Flora roślin i grzyby [Floraandfungi]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 78-110

 

Wierzba M., Sikorski P., Szwed W. 2010. Współczesna roślinność Ziemi Sokołowskiej [Real vegetation of the Sokołów Podlaski Land]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 32-77

 

Wierzba M., Sikorski P., Szwed W. 2010. Przyczyny i kierunki zmian w krajobrazach roślinnych [Causesand trendsinthe vegetation landscapes]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 30-31

 

Wierzba M., Sikorski P., Szwed W. 2010. Pierwotny układ zbiorowisk roślinnych [The primary layout vegetation]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 16-29

 

Wysocki C., Sikorski P., 2010: Ocena środowiska przyrodniczego na podstawie szaty roślinnej [Evaluation of natural environment on vegetation basis]. In: Szyszko J. (ed.) Ocena i wycena zasobów przyrodniczych [Assessment and valuation of natural resources]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2010: 123-150

 

ŻARSKA B. 2010. Postawa twórcza wobec krajobrazu wynikająca z ochrony przyrody i środowiska [Creative attitude towards the landscape resulting from the idea of nature and environment conservation]. In: Skalski J. (ed.),  Horyzonty architektury krajobrazu. Warsztaty [Horizons in landscape architecture. Workshops].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2010: 55-56

 

 

artykuły

Borowski J. 2010. Polish botanical gardens in Warsaw and Wroclaw. In: Zolotarieva E.V. (ed.), Proceedings of the Russian-Polish scientific-practical conference “Garden-parks and landscape construction: theory, practice, innovation” Orel, May 25, 2010: 30-39

 

Borowski J. 2010. Skutki działania soli (NaCl) i jej aerozolu na drzewa. [Consequences of  salt (NaCl) of and  its spray on trees]. Mat. Konf. “Zarządzanie Zielenią Miejską” [Management of  Urban  Greenery], Łódź, March, 18 -19, 2010: 21-26.

 

Borowski J. 2010. Mniej znane i odporne gatunki drzew i krzewów w miastach [Less known and resistant species of trees and shrubs in cities].  Mat. Konf. „Zieleń Przydrożna”  [Way-side Greenery], Poznań, September, 16 -17, 2010: 15-20.

 

Dąbrowski Z., Wysocki C. 2009. Potrzeba działań interdyscyplinarnych w ocenie znaczenia użytków ekologicznych i infrastruktury ekologicznej dla proekologicznej ochrony roślin [Needs for interdisciplinary approach in the validation of importance of designated ecological areas and ecological infrastructures for pro-ecological plant protection]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr.Roślin., 49(3): 973-981

 

Fornal-Pieniak B, Wysocki C. 2010. Różnorodność gatunkowa drzew w krajobrazie rolniczym na przykładzie parków wiejskich Krainy Kotlina Sandomierska [Diversity of tree species in agriculture landscape on example of Sandomierska Basin]. Acta Scientarium Polonorum Administratio Locorum, 9 (1): 29-36

 

Fornal-Pieniak B, Wysocki C.2010. Waloryzacja przyrodnicza miasta Brzesko [Natural evaluation of Brzesko town]. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus,  9 (4): 5-16

 

Fornal-Pieniak B, Wysocki C. 2010. Flora nasypu nieużytkowanej linii  kolejowej w okolicach Sokołowa Podlaskiego [Flora on the embankment along unused railway line in Sokolow Podlaski region]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 10/3 (31): 85-94

 

Fornal-Pieniak B, Wysocki C. 2010. Struktura ekologiczna gminy Ciężkowice [Ecological structure of Ciężkowice commune]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 10/4 (32): 45-52

 

Hadam A. 2010. Effect of hydrogel on the grass species growing under drought stress . Challenges of modern technology, 1 (1): 3-6.

 

KARAŚ. J., STAWICKA J., 2010. Assessment of the Feasibility of the Concept of Gardens inspired by Nature in the Buffer Zone of Kampinoski National Park from the Result of the questionnaire Research. Ann. Warsaw. Univ.  Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.), 31: 73-80.

 

Kosewska M. Błaszczyk M. 2010. Dostępność polskich parków narodowych dla niepełnosprawnych ze  szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku [Accessibility of Polish national parks for disabled with consideration to the needs of visually impaired]. Mat. Konf. “Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych” [Basic and applicative research in geographic sciences]. Poznań, Sept. 25-27, 2009: 311-316

 

LATOCHA P. 2010. Morfologia oraz wartość użytkowa owoców aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch ex. Miq., A. arguta × A. purpurea Rehd. Str. 108. ark. 5,4; wyd. Wieś Jutra [Rozprawa habilitacyjna] ISBN 978-83-89503-82-4 Abstract

 

 

LATOCHA P., KRUPA T., WOŁOSIAK R., WOROBIEJ E., WILCZAK J. 2010. Antioxidant activity and chemical difference in fruit of different Actinidia sp. Int. J. Food Sci. Nutr., 61 (4): 381-394.[ Abstrakt]

 

ROSŁON-SZERYŃSKA E., SIKORSKI P. 2010. Problemy zarządzania drzewostanem w parkach miejskich [Problems of managing trees in urban parks]. Mat. Konf. „Ochrona roślin na terenach zurbanizowanych”[Protection of plants in urban areas], Wrocław, July, 3-5, 2010: 35-45.

 

Swoczyna T., Kalaji H., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś - Januszkiewicz E. 2010. Photosynthetic apparatus efficiency of eight tree taxa as an indicator of their tolerance to urban environments. Dendrobiology, 63: 65-75.

 

Swoczyna T., Kalaji H., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś - Januszkiewicz E. 2010.  Monitoring young urban trees tolerance to roadside conditions by application of the chlorophyll fluorescence technique. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 545: 303-309.