Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2007 r.

książki

BIERNACKA E., MAŁUSZYŃSKA I., MAŁUSZYŃSKI M. J., BOROWSKI J.2007. Copper and lead availability in the upper layer of soils of green belts of Warsaw. In: W. Nowak, J. Bień (eds.) Environmental protection into the future. Wyd. Politech. Częstoch., Częstochowa, 2007: 352-357.
FARMER M., SWALES V., JONGENEEL R., KARACZUN Z., MUSSNER R., LEIPPRAND A., SCHLEGEL S., POUX X., REMAIN B., ROEST DE K., VARELA ORTEGA C., SIMO A. 2007. Exploring the synergies between cross compliance and certification schemes. LEI ,The Hague, 2007: 82 pp.

JONGENEEL R., BROUWER F., FARMER M., MUSSNER R., ROEST DE K., POUX X., G. FOX., MEISTER A., KARACZUN Z., WINSTEN J., VARELA ORTEGA C. 2007. Compliance with mandatory standards in agriculture. LEI ,The Hague, 2007: 82 pp.

STAWICKA J. 2007. Ochrona różnorodności biologicznej [Protection of biodiversity]. In: P. Hewelke (ed.) Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju [Natural resources as a chance for sustainable development]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2007: 13-42.

STAWICKA J., STRUZIK J., SZYMCZAK-PIĄTEK M. 2007. Ogród inspirowany naturą [Garden inspired by nature].Wyd. Działkowiec, Warszawa, 2007: 144 pp.

ŻARSKA B. 2007. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 i inne przyrodnicze obszary chronione z uwzględnieniem wartości zasobów kulturowych [European Ecological Net Nature 2000 and other natural protected areas with consideration to values of cultural resources]. In: P. Hewelke (ed.) Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju [Natural resources as a chance for sustainable development]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2007: 43-68.

 

artykuły

BIERNACKA E., BOROWSKI J., MAŁUSZYŃSKA I., MAŁUSZYŃSKI M. J. 2006. Chrom, nikiel i ołów w wierzchniej warstwie gleb aglomeracji warszawskiej [Chromium, nickel and lead in the upper layer of soils in Warsaw agglomeration]. Przegl. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 15: 43-51.

BIERNACKA E., MAŁUSZYŃSKA I., MAŁUSZYŃSKI M. J., BOROWSKI J. 2007. Iron and manganese availability in the upper layer of soils of green belts of Warsaw. Ochr. Środ. Zas. Natur. 31: 106-109.

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M. 2007. Wpływ redukcji korony na przyrosty radialne jesionu wyniosłego [The influence of crown’s reduction on radial increments of European ash]. Rocz. Dendrol. 55: 33-39. [PDF]

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M., BYLINOWSKA M 2007. Annual rings and crown increment of native trees situated in street-side locations and in natural environment. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 159-169.

FORNAL-PIENIAK B., CHYLIŃSKI W. K. 2007. Spontaneous vegetation on roofs of abandoned industrial buildings. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 121-129.

FORNAL-PIENIAK B., WYSOCKI C. 2007. Country parks as ‘green islands’ in agricultural landscape. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 179-188.

KARACZUN Z., INDEKA L., OBIDOSKA G. 2007. Heavy metal content in soil and consumption yield in the vicinity of petrochemical plant. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Land Reclam. 38: 19-24.

KOSEWSKA M., FORTUNA–ANTOSZKIEWICZ B. 2007. An analysis of selected gardens designed with consideration to the needs of visually impaired. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 291-302.

KRUPA T., LATOCHA P. 2007: Aktywność przeciwutleniająca oraz zawartość itaminy C i związków fenolowych w owocach różnych genotypów aktynidii (Actinidia Lindl.). Żywność - Nauka Technologia Jakość 5: 237-244 [PDF]

KRUPA T., LATOCHA P. 2007. Quality of New genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) Mat. Konf. “Improvement of fruit, small fruit, nuts and vine assortment under present management conditions”, Samokhvalovichy, Belarus, Aug. 28-30, 2007: 275-279.

LATOCHA P. 2007. The comparison of some biological features of Actinidia arguta cultivars fruit. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 105-109. [PDF]

LATOCHA P., BATORSKA A. 2007. The influence of irrigation system on growth rate and frost resistance of chosen ground cover plants on extensive green roofs. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 131-137. [PDF]

LATOCHA P., KRUPA T. 2007. Morphological, chemical and sensory analyses of promising genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) obtained in the breeding programme at WULS. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 111-119. [PDF]

OBIDOSKA G. 2007. Root tip bioassays for genotoxicity studies of environmental liquid samples. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 65-69.

OBIDOSKA G., JASIŃSKA D. 2007. Ocena toksyczności odcieków ze składowisk odpadów komunalnych za pomocą wybranych testów roślinnych [Toxicity assessment of landfill leachates using selected plant bioassays]. Mat. I Kraj. Konf. „Ekotoksykologia w ochronie środowiska glebowego i wodnego”, Puławy, Poland, Oct.14-16, 2007: 131-133.

OBIDOSKA G., KARACZUN Z.M., INDEKA L. 2006. Ocena toksyczności gleb użytkowanych rolniczo położonych w zasięgu oddziaływania emisji z rafinerii ropy naftowej [Evaluation of toxicity of agriculturally used soils situated in the vicinity of petrochemical plant]. Zesz. Post. Nauk Roln. 515: 327 – 333.

ORCZEWSKA A., SIKORSKI P. 2006. Effects of forest fragmentation on forest plant species diversity in agricultural landscapes. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 27: 103-114.

PIENIĄŻEK Z., LATOCHA P. 2007. Stan istniejący i możliwości rozwoju zieleni dachowej w Polsce [Green roofs in Poland - current situation and possibility of development]. Przyroda i Miasto 10(2): 212-224.

SIKORSKI P., WYSOCKI C., WIERZBA M. 2007. Resistance to trampling of selected grass species on extensively managed urban lawns. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 81-87.

BOROWSKI J. SIKORSKI P., WIERZBA M., WYSOCKI C. 2007: Metody inwentaryzacji roślinności w parkach zabytkowych o charakterze krajobrazowym na podstawach geobotanicznych. Sylwan 12: 30-39 [PDF]

SOLON J., SIKORSKI P. 2007: Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w parkach narodowych (na przykładzie obrębów ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w Wigierskim parku Narodowym). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26: 123-134 [PDF]

SWOCZYNA T. 2007. Kolekcje dendrologiczne Włodzimierza Senety na Ursynowie [Włodzimierz Seneta’s dendrological collections in Ursynów]. Rocz. Dendrol. 55: 141-158. [PDF]

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2007. Sadzenie i pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu [The trees planting and nursering during first years after the planting]. Mat. VIII Ogólnopol. Konf. „Zielone miasto nie odkryte możliwości”, Warszawa, Poland, Aug. 23-24, 2007: 55-62.

LAT0CHA P., KRUPA T. 2007: The sensory evaluation of the new actinidia (hardy kiwifruit) genotypes. Acta horticulurae et regiontecturae 10: 49-52 [PDF]