Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2011 r.

książki

GRADZIUK A., KARACZUN Z.M. WYCISZKIEWICZ E. 2011. Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskie [Global climate negotiations: Polish and EU interests and challenges]. Wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 2011: 38 pp.

FORNAL-PIENIAK B. 2011. Patches and green corridors in Tarnów urban landscape. In: Supuka J., Bihunova M. (eds), Settlement-Park-Landscape V. Revitalisation of green urban open spaces with consideration to changing environment. Wyd. Slovak University of Agriculture, Nitra, 2011: 116-124.

KARACZUN Z., 2010. Polsko - Jederne plany [Poland - nuclear energy plans]. In: Polanecky K., Haverkamp J. (eds), Energie budoucnosti? Jederna energetika ve stredni Evrope [Future energy? Nuclear energy in Central and Eastern Europe]. Wyd. Heinrich Boll Stiftung, Praha 2010: 20 - 24.

KARACZUN Z.M., BŁAŻEJCZYK K., KINDLER J., KOZYRA J., KUNDZEWICZ Z., LENART W., SUSCHKA J., ULAŃCZYK R., 2011. Zmiany klimatu a bezpieczeństwo narodowe Polski [Climate change vs. national security of Poland]. Wyd. PKEOM, Warszawa, 2011: 40 pp.

LATOCHA P. 2010. Morfologia oraz wartość użytkowa owoców aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej Actinidia arguta (Siebold et Zuch.) Planch. ex. Miq., A. arguta × A. purpurea Rehd. [Morphology and the use value of fruit of hardy kiwifruit and its hybryd Actinidia arguta (Siebold et Zuch.) Planch. ex. Miq., A. arguta × A. purpurea Rehd.]. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2010: 108 pp.

STAWICKA J., 2011. Ogród inspirowany naturą [Gardens inspired by nature]. In: Gawryszewska B.J., Rothimel B. (eds), Ogród za oknem w zgodzie z naturą [Garden behind the window in harmony with nature]. Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, 2011: 66 – 71

STAWICKA J. 2010, Wykorzystanie roślin synantropijnych na terenach miejskiej zieleni przyulicznej [Application of synanthropic plants in urban areas of greenery alongside streets]. In: Drozdek M.E. (ed.), Rośliny do zadań specjalnych [Special task plants]. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 2010: 349-362

WIŚNIEWSKI G., KARACZUN Z.M., 2011. Reaching Energy Security in Europe through Renewables. Wyd. Heinrich Boll Stiftung, Warszawa, 2011: 36 pp.

WIŚNIEWSKI G., KARACZUN Z.M., 2011. Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w Europie [Use of the renewables to increase European energy security]. Wyd. Heinrich Boll Stiftung, Warszawa, 2011: 38 pp.

ZAGÓRSKA K., WIERZBA M., SIKORSKA D., SIKORSKI P. 2011. Wpływ lokalizacji ośrodków wypoczynkowych na różnorodność florystyczną obszarów przyrodniczo cennych w gminie Sarnaki [Effect of the location of leisure facilities on floristic diversity of valuable natural areas in the municipality of Sarnaki]. In: Poskrobko T. (ed), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych [Sustained development of valuable natural areas]. Wyd. WSE, Białystok, 2011: 117-122.

 

artykuły

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M. 2010. Effect of street conditions, including saline aerosol, on growth of the small-leaved limes. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 58: 15-24.

BOROWSKI J. 2011. Bariery roślinne, które dużo mogą [Plant barriers witch mean a lot]. Mat. Konf. „Zielone miasto - metamorfozy [Green City - metamorphosis]”. Warszawa, July, 25-26, 2011: 71- 82.

FORNAL-PIENIAK B. 2011. Spontaneous vegetation as “green islands’ in urban landscape. Acta Horticulturae et Regiotecturae, supplement: 65-68

FORNAL-PIENIAK B. WYSOCKI CZ. 2010. Characteristic of plant colouration in herb layer of Bren-Podborze country park (Poland). Acta Horticulturae et Regiotecturae, 2: 29-32

FORNAL-PIENIAK B. WYSOCKI CZ. 2011. Vegetation on embankment railway line in Tarnów. Ekologia (Bratislava), 30 (4): 414-421

FORNAL-PIENIAK B, WYSOCKI CZ. 2011. Zróżnicowanie florystyczne doliny rzeki Białej w Tarnowie [Diversity of flora of Biała river valley]. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus, 10 (2): 11-18

FORNAL-PIENIAK B, WYSOCKI CZ. 2011. Wybrane metody badań przekształceń szaty roślinnej [Selected methods of vegetation disturbance research]. Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus, 10 (2): 19-26

FORNAL-PIENIAK B, WYSOCKI CZ. 2011. Ocena Żmudzkiego Parku Narodowego pod względem przyrodniczym i kulturowym [ Natural and cultural evaluation of Żmudzki National Park]. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 10 (2): 39-45

HADAM A, KARACZUN Z. 2011. Trwałe zanieczyszczenia organiczne w kompostach z odpadów komunalnych [Persistent organic pollutants in composts from municipal waste]. Ekonomia i Środowisko, 39: 152-158.

HADAM A, KARACZUN Z. 2011. Wpływ zasolenia na trawy gazonowe utrzymywane w podłożu z dodatkiem hydrożelu [Influence of salinity on turf grass species cultivated with the hydrogels amendment]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 159: 113-120.

HADAM A, WROCHNA M, KARACZUN Z. 2011. Effect of hydrogel on the turf grass species growing under salt stress. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW (Land Reclamation), 43(1): 47-56.

HADAM A, WROCHNA M, KARACZUN Z. 2011. Wpływ zasolenia na wybrane gatunki traw gazonowych uprawianych z dodatkiem hydrożelu w podłożu [The effect of salinity on selected law n grass species cultivated with the hydrogels amendment]. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49: 15-23.

KARACZUN Z., 2011. Poland and climate change: Analysis of Polish climate policy 1988–2010. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 20(1): 49–69.

KRUPA, T., LATOCHA P., LIWIŃSKA A. 2011. Changes of physicochemical quality, phenolics and vitamin C content in hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) during storage. Scientia Horticulturae, 130: 410-417. Abstract

LATOCHA P., JANKOWSKI P., RADZANOWSKA J. 2011. Genotypic difference in postharvest characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrids), as a new commercial crop Part I. Sensory profiling and physicochemical differences Food Research International, 44: 1936-1945 Abstract

LATOCHA P. JANKOWSKI P. 2011. Genotypic difference in postharvest characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrids), as a new commercial crop Part II. Consumer acceptability and its main drivers. Food Research International, 44: 1946-1955. Abstract

ROSŁON-SZERYŃSKA E., SIKORSKI P. 2011. Wybrane problemy zarządzania drzewostanem w parkach miejskich. Cz. I. Ochrona różnorodności biologicznej zadrzewień a ich pielęgnacja [Selected problems in the management of trees in urban parks. Part I. The protection of biological diversity of trees and their care]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 562: 197-205

ROSŁON-SZERYŃSKA E., SIKORSKI P. 2011. Wybrane problemy zarządzania drzewostanem w parkach miejskich. Cz. II. Bezpieczeństwo a ekspozycja drzew w zadrzewieniu [Selected problems in the management of trees in urban parks. Part II. Safety and the exposure of trees in afforestation]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 562: 207-220.

SIKORSKA D., SIKORSKI P., HEWELKE P. 2010. Protection of valuable water dependent ecosystems in urban areas. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW (Land Reclamation), 42 (2): 271–278

SIKORSKI P., SIKORSKA D. 2011. Effect of hydrogenic habitats restoration in strongly urbanized landscape. Bulletin of Szent Istvan University, special issue: 135-147