Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2005 r.

WYKAZ PRAC OPUBLIKOWANYCH W 2005 r.

książki

BOROWSKI J., LATOCHA P. 2005. Zastosowanie roślin pnących i okrywowych [Application of climbing and ground cover plants]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 1-170

LATOCHA P. 2005. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, cz. III Drzewa i krzewy iglaste [Ornamental Plants in Landscape Architecture, part III Coniferous Trees and Shrubs]. Hortpress, Warszawa: 1-180

ŻARSKA B. 2005. Ochrona krajobrazu. Wyd. III zmienione. Wyd. SGGW, Warszawa: 1-252


artykuły

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M., SIKORSKI P., ORZECHOWSKI J., MĄKOWSKI J. 2005: Wyniki badań nad fotograficznąmetodąpomiaruprzyrostów drzew z zastosowaniem komputerowego programu DENDRO. Rocznik Dendrologiczny 53: 65-88 [PDF]

KARACZUN Z.M. 2005. Preparing for EU environmental policy in Poland: the case of the nitrates directive. Land Use Policy, 22: 245–253 - [PDF]

KARACZUN Z.M. 2005. Wdrażanie wybranych wymagań dyrektywy azotanowej na terenie powiatu ostrołęckiego [Implementation of nitrate directive in ostroleka county]. Ekonomia i środowisko, 1(27): 142 – 152.

KARACZUN Z.M., PSYK E. 2005. Ochrona środowiska jako etyczne zobowiązanie w działalności „Przedsiębiorstw Fair Play” [Environment protection as an ethical aspect of „Fair Play Industry” activity]. Ekonomia i środowisko, 1(27): 179 – 190.

ŁUKASZKIEWICZ J., KOSMALA M., CHRAPKA M., BOROWSKI J. 2005. Determining the age of streetside Tilia cordata trees with a BDH - Based Model. Journal of Arboriculture 31(6): 280-284.

NOWAKOWSKI W., CZARNOWSKA K., GRUSZKA A., RUTENDORFF-PRZEWORSKI J. 2004. Akumulacja niektórych pierwiastków śladowych w wybranych roślinach Ojcowskiego Parku Narodowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 502: 927-935.

OBIDOSKA G., SADOWSKA A., NADULSKA A., 2005. Attempt to select native flora species suitable for in situ monitoring of environmental genotoxicity. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 26: 13-18.

OBIDOSKA G., SADOWSKA A., RUMOWSKA M., 2004. The effect of growing factors on the yield of seeds of ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dun.) cultivated in Polish climatic conditions. Folia Horticult., 16(2): 57-63. [PDF]

WYSOCKI C., STAWICKA J. 2005. Trawy na terenach zurbanizowanych [Grasses in urban areas]. Łąkarstwo w Polsce, 8: 227-236.

ŻARSKA B. 2005. Strategy of landscape ecological structure shaping and protection in the Landscape Park ‘Podlasian Bug River Gap’. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 26: 117-25.

Wykaz prac opublikowanych w 2004 r.

książki

KARACZUN Z.M., LOWE P., ZELLEI A. 2004: The Challange of the Nitrate Directive to Acceding Countries: A Comparative Analysis of Poland, Lithuania and Slovakia. Institutional Change in Central and Eastern European Agriculture and Environment, Rome, Humbold University of Berlin/FAO Vol. 2: 1-48

KARACZUN Z.M. 2002. Problems with the transposition and implementation of requirements imposed by directive 91/676/EEC in Poland. In: Sustainable agriculture in Central and Eastern European countries. The environmental effects of transition and needs for change. (Eds) Getzweiler F.W., Judis R., Hagedorn K., Shaker Verlag, Aachen, 2002: 201-207

SADOWSKA A., OBIDOSKA G., RUSZKOWSKA J., RUMOWSKA M., ŁATA B. 2004: Rakotwórcze i trujące substancje roślinne, Warszawa, Wydawnictwo SGGW : 1-220

STAWICKA J., SZYMCZAK-PIĄTEK M., WIECZOREK J. 2004: Wybrane zagadnienia ekologiczne, Wydawnictwo SGGW Warszawa: 1-290


artykuły

BOROWSKI J., GOSPODARCZYK A. 2004: Application of the photographic tree – crowns gains measure method in ecological researches. Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture) 25: 245-252.

BOROWSKI J., KARWOWSKA M. 2004: Podstawy tworzenia fotograficznej metody pomiaru przyrostów pędów i koron drzew, Przyroda i Miasto VI: 265-280

FORNAL B., WYSOCKI C. 2004: Ocena atrakcyjności walorów krajobrazowych dla potrzeb rekreacji na przykładzie gminy Ciężkowice, Acta Scientiarum Polonorum. ser. Formatio Circumiectus 3(2): 123-134

KARACZUN Z., JAMIOŁKOWSKI M. 2004: Disclosure of information and public participation in environmental protection management in Poland, Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture) 25: 273-286

KARACZUN Z., M. 2004: Integracja europejska a ochrona różnorodności biologicznej obszarów wiejskich w Polsce, w: Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji. Pod redakcją Budnikowski A., Cygler M. S, Karaczun Z., M., Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej 317- 328

KARACZUN Z.M. 2004: Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem w latach 1989 – 1996, Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN 19: 9-32

KARACZUN Z.M. 2004: Umweltschutz in ländlichen Gebieten: nicht ohne Diskussion der Agrarpolitik [in] Polen. Neuer Partner in der EU. Reiner B., Griesbeck Ch. (ed.), Wien, EU-Umweltbüro: 16- 17

OBIDOSKA G., SADOWSKA A. 2004: Próby uprawy polowej Witania somnifera (L.)dun. Oraz ocena plonu w wartości surowca krajowego, Biuletyn IHAR 233: 173-179

OBIDOSKA G., SADOWSKA A. 2004: Rośliny o działaniu adaptogennym, Biuletyn IHAR 233: 163-171

OLSZEWSKA–KACZYŃSKA I., LATOCHA P. 2004: Preliminary pollen assessment of different actinidia genotypes (Actinidia sp. Lindl.). Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture) 25: 239-244 [PDF]

RABSZTYN J. WYSOCKI C. 2004: Floristic and phytosociological characteristics of motorway roadside vegetation in Poland, 2004, Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture): 211-220

SIKORSKI P., WYSOCKI C., PAWLICKI R. 2004: Vegetation change models in the riparian landscape of the Blankowa river valley (in north-east Poland), Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture), 25: 183-195 [PDF]

WIECZOREK J. 2004: Application of steppe species in urban green areas, Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture) 25:171-182

WYSOCKI C. FORNAL B. 2004: Flora valuation for recreation (on example of Ciężkowice commune), Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture) 25: 197-209

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. M. 2004: Definition of the taxonomic structure of native to Poland species of Crataegus L. based on the analysis of leaf and fruit biometrical data, Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture) 25: 221-238

ŻEMŁA A., WYSOCKI C. 2004: Heaths and megaliths as an example of a harmonious cultural landscape, Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture) 25: 197-209

Wykaz prac opublikowanych w 2002 r.

książki

WYSOCKI C., SIKORSKI P. 2002: Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW. Warszawa: 1-449

WAŁĘZA W. 2002: Żywopłoty. Wyd. PWRiL: 1-101

ŻARSKA B. 2002: Ochrona krajobrazu. Wydanie I. Wyd SGGW. Warszawa

 

artykuły

KARACZUN Z.M, KLISOWSKA A., ŚLESZYŃSKI J. 2001: Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego. Ekonomia 4: 162-186

LATOCHA P. 2002: Costs comparision- initial and maintance cost of lawns and ground cover plants. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 23: 39-42

RABSZTYN J. 2002: Studium architektury wybranych gatunków krzewów. Rocznik Dendrologiczny 50: 5-42

SIKORSKI P. 2002: Structure and dynamic trends of plants communities in the Pogubie Małe lake system. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 23: 147-157 [PDF]

TURKOWSKA J., BOROWISKI J. 2002: The natural conditioning and future consequences of the men` down hill rout location in the Kasprowy Wierch region Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 23: 167-176

WYSOCKI C., SIKORSKI P. 2002: Ocena środowiska przyrodniczego na podstawie szaty roślinnej [w:] Szyszko J., Rylke J., Jeżowski P. Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Wyd. SGGW. Warszawa: 97-115

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., POMARKIEWICZ K., WAŁĘZA W. 2002: The aplication of the lime-trees as street-trees in city conditions on example Aleje Ujazdowskie in Warsaw. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 23: 23-30

Wykaz prac opublikowanych w 2003 r.

książki
KARACZUN Z.M. 2003. Wpływ instrumentów polityki ekologicznej państwa na przedsiębiorstwa ogrodnicze [Influence of national ecological policy instruments on horticulture industrial plants]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2003: 1-136

KARACZUN Z.M. 2003. Programy rolnośrodowiskowe szansą dla Twojego gospodarstwa. Informator dla rolników [Agri-environmental programs – the chance for your farm. Guidelines for farmers]. Wyd. PKEOM, Warszawa, 2003: 1-47

KARACZUN Z.M., (Ed.) 2003. Wdrażanie programów rolno-środowiskowych w Polsce - materiały szkoleniowe [Implementation of agri-environmental programmes in Poland – handbook for trainers]. (Authors) Metera D., Szymański B., Wyd. PKEOM, Giże: 1-72

RIZZO F., BUCHMAN A., PETROVA TCHOBANOVA B., PEEVA V., POLITIMARE H., FIDRICH R., JESZKE R., KARACZUN Z., KASSENBERG A., SOBOLEWSKI M., DUPLEAC M., OBRALOVA ., POPOVYCH O., ORLIK J., 2003: Aarhus meets Kyoto. National Case studies in Central and Eastern Europe on Public Participation in Climate Change Related Decision Making. Szentendre, Regional Environmental Centre and World Resources Institute 1-23

WAŁĘZA W. 2003. Żywopłoty i rzeźby roślinne. [Hedges and shaped plant forms]. Działkowiec, Warszawa, 2002: 1-112

ŻARSKA B. 2003. Ochrona krajobrazu. Wydanie II. Wyd. SGGW, Warszawa, 2003: 1-239


artykuły

INDEKA L., KARACZUN Z.M. 2002. Cynk w glebach położonych przy ruchliwych trasach komunikacyjnych [Zinc accumulation in soils located near traffic routes]. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, 33: 213-220.

INDEKA L., KARACZUN Z.M. 2002. Zawartość cynku w glebach zurbanizowanych terenów poprzemysłowych [Zinc content in soils of industrial urban areas]. Zesz. Nauk. Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, 33: 197-202.

KARACZUN Z. KASSENBERG A., SOBOLEWSKI M 2003: Krajowy rejestr jednostek uprawnień do emisji jako niezbędny element handlu emisjami, Ekonomia i Środowisko 2(24): 57-73

KARACZUN Z.M., KASSENBERG A., KOZIAREK M., SOBOLEWSKI M. 2003. Joint implementation potential in Poland. Report REC. REC Poland, Warsaw: 57 pp.

LATOCHA P., OLSZEWSKA-KACZYŃSKA I. 2003. Preliminary morphological, chemical and sensory analyses of fruit of different actinidia genotypes (Actinidia Lindl.). Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 24: 51-57. [PDF]

MĄDRZEJOWSKA K., BOROWSKI J. 2003. Sailing tourism and the condition of flora at the banks of Bełdany lake. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 24: 91 – 104.

RABSZTYN J. 2003. The role of succession processes in development of traffic arteries. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 24: 135-143.

RABSZTYN J. 2003: The role of succession processes in development of traffic arteries, Annals of Warsaw Agricultural University Horticulture (Landscape Architecture) 24: 135-144

SIKORSKI P., WYSOCKI C. 2003. Charakter zmian struktury i składu gatunkowego zadrzewień parków wiejskich na przykładzie Podkrainy Zachodniomazurskiej [Character of changes of park vegetation structure and species composition in agricultural landscape – the example of West Masurian District]. Acta Scient. Polon., 2(1): 71-86. [PDF]

SIKORSKI P., WYSOCKI C. 2003. Country park timber vegetation in agricultural landscape on background forest areas in west Masurian district. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 24: 79-89. [PDF]
SIKORSKI P., WYSOCKI C. 2003. Diversity of country park timber vegetation in agricultural landscape in west Masurian district. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 24: 69-78 [PDF]

STAWICKA J. 2003. Trawy i rośliny motylkowate na trawnikach przyulicznych w miastach (na przykładzie Warszawy i Płocka). [Grasses and leguminous plants on urban street lawns (an example of Warsaw and Plock)] Biuletyn IHAR, 225: 277-287.

STAWICKA J., WYSOCKI C. 2003. Występowanie traw w runi wybranych trawników przyulicznych w Warszawie. [Occurrence of grasses in the sward of selected street lawns in Warsaw]. Grassland Science in Poland, 6: 155-164.

WYSOCKI C., STAWICKA J. 2003. Occurrence of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) in the sward of street lawns in cities. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 24: 117-125

ŻARSKA B. 2003. Method of landscape meaning assessment of landscape dominant and conception of landscape dominant trails system. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 24: 149-154