Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2010 r.

 

książki

Błaszczyk M., Kosewska M. 2010. Partycypacja społeczna w procesie kształtowania przestrzeni publicznych na przykładzie Warszawy [Social consultation in the creation of public space process on the example of Warsaw]. In: Szulczewska B., Szumański M. (eds), Horyzonty Architektury Krajobrazu. Architektura Krajobrazu Szanse i Zagrożenia [Horizons of Landscape Architecture. Landscape architecture chances and risks]. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2010: 73-81

 

Borowski J. 2010. „Dendrocentryzm”. Czy drzewa tworzą krajobraz?[„ Dendrocentrism” Do trees makelandscape?]. In: Szulczewska B., Szumański M. (eds),  Horyzonty Architektury Krajobrazu. Warsztaty [Horizons of Landscape Architecture. Workshops].  Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2010: 15-19

 

Fornal-Pieniak B., Pstrągowska M. 2010. Struktura krajobrazu gminy Sokołów Podlaski i wskazania do jej kształtowania [Landscape structure of Sokolow Podlaski commune and direction for shaping]. In: Szulczewska B., Szumański M. (eds),  Horyzonty Architektury Krajobrazu. Warsztaty [Horizons of Landscape Architecture. Workshops].  Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2010: 35-39

 

Karaczun Z.M., Sobolewski M., 2010. Negocjacje klimatyczne - konferencja COP 15 i porozumienie Copenhagen Accord [Climate negotiation - COP 15 and Copenhagen Accord]. Analizy Biura Analiz Sejmowych, 12 (37): 1-9

 

Karaczun Z.M., 2010. Ewolucja polityki klimatycznej Polski w latach 1988-2008 [Evaluation of the Polish climate policy 1988 – 2008].In: Karsk L., Grochowska I. (eds), Zmiany klimatu a społeczeństwo [Climate changes and society]. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2010: 105-121

 

Karaczun Z.M., 2010. Wprowadzenie [Introduction]. In: Karaczun Z.M. (ed.), Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej [Consequences of introducing White Certificates as instruments..of energy efficiency control]. Wyd. PKE OM, Warszawa, 2010: 5-6

 

Karaczun Z.M., 2010: Wprowadzenie [Introduction]. In: Karaczun Z.M. (ed.), Czy inwestować w atom? Ekonomiczne i finansowe aspekty rozwoju energetyki jądrowej w Polsce [Is nuclear energy worth investing? Economical and financial aspects of nuclear energy development in Poland]. Wyd. PKE OM, Warszawa, 2010: 5-7

 

LATOCHA P. 2010. Magnolie [Magnolias]. Wyd. Działkowiec, Warszawa, 2010: 63pp.

 

Sikorska D., Sikorski P. Dobrzańska J. 2010. Zanikanie siedlisk hydrogenicznych na terenach zurbanizowanych Warszawy [Disappearance of hydrogenic habitats in urban areas of Warsaw]. In: Chylińska D., Łach J. (eds), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy [Landscape studies and endangered landscapes]. Wyd. UWr., Wrocław, 2010: 151-161

 

Sikorski P., Borowski J., Sikorska D., Wierzba M., KEhl J. 2010. Mało znane parki i zieleńce Warszawy jako rezerwuary dzikiej przyrody [Little-known parks and green areas of Warsaw as wildlife reservoirs]. In: Obidziński K.(ed.), Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej [The Mazovia and Polesie Vilnius region. Diversity and the protection of vegetation bordering Central and Eastern Europe]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2010: 103-117

 

Sikorski P., Wysocki C., Sikorska D., Wierzba M. 2010. Zieleń osiedlowa jako ostoja różnorodności biologicznej w mieście. Różne miary jej jakości w planowaniu przestrzennym [Greenery at the estate as a refuge for biodiversity in the city. Various measures of quality in planning]. In: Szumański M., Szulczewska B. (eds), Metody architektury krajobrazu [Methods of landscape architecture]. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2010: 1-5.

 

STAWICKA J. 2010. Ogrodowe rabaty synantropijne [Synanthropic Flowerbeds in Garden]. In: Rylke J. (ed.), Wzornictwo  ogrodowe [ Garden Design]. Wyd. Sztuka Ogrodu, Sztuka Krajobrazu, Warszawa, 2010: 97-106

 

STAWICKA J., SZYMCZAK-PIĄTEK M., WIECZOREK J. 2010. Wybrane zagadnienia ekologiczne [Selected ecological issues] 3-rd Edition. Wyd. SGGW, Warszawa, 2010: 290 pp.

 

Wierzba M., Jastrzębska B., Jastrzębski P., Kasprzykowski Z., Krechowski J., Kryński K., Piórek K., Sikorski P., Szwed W. 2010. Charakterystyka obszarów i obiektów chronionych [Characteristicsof protectedareas andobjects]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 139-147

 

Wierzba M., Kasprzykowski Z., Sikorski P. 2010. Znaczenie przyrodnicze Ziemi Sokołowskiej [The importance of the Sokołów Podlski nature]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 137-138

 

Wierzba M., Jastrzębska B., Sikorski P. 2010. Flora roślin i grzyby [Floraandfungi]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 78-110

 

Wierzba M., Sikorski P., Szwed W. 2010. Współczesna roślinność Ziemi Sokołowskiej [Real vegetation of the Sokołów Podlaski Land]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 32-77

 

Wierzba M., Sikorski P., Szwed W. 2010. Przyczyny i kierunki zmian w krajobrazach roślinnych [Causesand trendsinthe vegetation landscapes]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 30-31

 

Wierzba M., Sikorski P., Szwed W. 2010. Pierwotny układ zbiorowisk roślinnych [The primary layout vegetation]. In: Wierzba M., Sikorski P. (eds), Przyroda Ziemi Sokołowskiej [Nature of Sokołów Podlaski Land]. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski, 2010: 16-29

 

Wysocki C., Sikorski P., 2010: Ocena środowiska przyrodniczego na podstawie szaty roślinnej [Evaluation of natural environment on vegetation basis]. In: Szyszko J. (ed.) Ocena i wycena zasobów przyrodniczych [Assessment and valuation of natural resources]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2010: 123-150

 

ŻARSKA B. 2010. Postawa twórcza wobec krajobrazu wynikająca z ochrony przyrody i środowiska [Creative attitude towards the landscape resulting from the idea of nature and environment conservation]. In: Skalski J. (ed.),  Horyzonty architektury krajobrazu. Warsztaty [Horizons in landscape architecture. Workshops].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2010: 55-56

 

 

artykuły

Borowski J. 2010. Polish botanical gardens in Warsaw and Wroclaw. In: Zolotarieva E.V. (ed.), Proceedings of the Russian-Polish scientific-practical conference “Garden-parks and landscape construction: theory, practice, innovation” Orel, May 25, 2010: 30-39

 

Borowski J. 2010. Skutki działania soli (NaCl) i jej aerozolu na drzewa. [Consequences of  salt (NaCl) of and  its spray on trees]. Mat. Konf. “Zarządzanie Zielenią Miejską” [Management of  Urban  Greenery], Łódź, March, 18 -19, 2010: 21-26.

 

Borowski J. 2010. Mniej znane i odporne gatunki drzew i krzewów w miastach [Less known and resistant species of trees and shrubs in cities].  Mat. Konf. „Zieleń Przydrożna”  [Way-side Greenery], Poznań, September, 16 -17, 2010: 15-20.

 

Dąbrowski Z., Wysocki C. 2009. Potrzeba działań interdyscyplinarnych w ocenie znaczenia użytków ekologicznych i infrastruktury ekologicznej dla proekologicznej ochrony roślin [Needs for interdisciplinary approach in the validation of importance of designated ecological areas and ecological infrastructures for pro-ecological plant protection]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr.Roślin., 49(3): 973-981

 

Fornal-Pieniak B, Wysocki C. 2010. Różnorodność gatunkowa drzew w krajobrazie rolniczym na przykładzie parków wiejskich Krainy Kotlina Sandomierska [Diversity of tree species in agriculture landscape on example of Sandomierska Basin]. Acta Scientarium Polonorum Administratio Locorum, 9 (1): 29-36

 

Fornal-Pieniak B, Wysocki C.2010. Waloryzacja przyrodnicza miasta Brzesko [Natural evaluation of Brzesko town]. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus,  9 (4): 5-16

 

Fornal-Pieniak B, Wysocki C. 2010. Flora nasypu nieużytkowanej linii  kolejowej w okolicach Sokołowa Podlaskiego [Flora on the embankment along unused railway line in Sokolow Podlaski region]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 10/3 (31): 85-94

 

Fornal-Pieniak B, Wysocki C. 2010. Struktura ekologiczna gminy Ciężkowice [Ecological structure of Ciężkowice commune]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 10/4 (32): 45-52

 

Hadam A. 2010. Effect of hydrogel on the grass species growing under drought stress . Challenges of modern technology, 1 (1): 3-6.

 

KARAŚ. J., STAWICKA J., 2010. Assessment of the Feasibility of the Concept of Gardens inspired by Nature in the Buffer Zone of Kampinoski National Park from the Result of the questionnaire Research. Ann. Warsaw. Univ.  Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.), 31: 73-80.

 

Kosewska M. Błaszczyk M. 2010. Dostępność polskich parków narodowych dla niepełnosprawnych ze  szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku [Accessibility of Polish national parks for disabled with consideration to the needs of visually impaired]. Mat. Konf. “Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych” [Basic and applicative research in geographic sciences]. Poznań, Sept. 25-27, 2009: 311-316

 

LATOCHA P. 2010. Morfologia oraz wartość użytkowa owoców aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch ex. Miq., A. arguta × A. purpurea Rehd. Str. 108. ark. 5,4; wyd. Wieś Jutra [Rozprawa habilitacyjna] ISBN 978-83-89503-82-4 Abstract

 

 

LATOCHA P., KRUPA T., WOŁOSIAK R., WOROBIEJ E., WILCZAK J. 2010. Antioxidant activity and chemical difference in fruit of different Actinidia sp. Int. J. Food Sci. Nutr., 61 (4): 381-394.[ Abstrakt]

 

ROSŁON-SZERYŃSKA E., SIKORSKI P. 2010. Problemy zarządzania drzewostanem w parkach miejskich [Problems of managing trees in urban parks]. Mat. Konf. „Ochrona roślin na terenach zurbanizowanych”[Protection of plants in urban areas], Wrocław, July, 3-5, 2010: 35-45.

 

Swoczyna T., Kalaji H., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś - Januszkiewicz E. 2010. Photosynthetic apparatus efficiency of eight tree taxa as an indicator of their tolerance to urban environments. Dendrobiology, 63: 65-75.

 

Swoczyna T., Kalaji H., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś - Januszkiewicz E. 2010.  Monitoring young urban trees tolerance to roadside conditions by application of the chlorophyll fluorescence technique. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 545: 303-309.

Wykaz prac opublikowanych w 2009 r.

 

książki

WYSOCKI C., SIKORSKI P. 2009: Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wyd. SGGW. Warszawa: 1-498

 

artykuły

BOROWSKI J., ŁOBODA T., PIETKIEWICZ S. 2009: Photosynthetic rates and water use efficiencies in three climber species grown in different exposures at urban and suburban sites, Dendrobiology 62: 55–61.
FORNAL - PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Diversity of ancient forest plant species in country parks. Annals of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Horticulture and Landscape Architecture, 30: 201-205.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Typy parków wiejskich w krajobrazie rolniczym na przykładzie Krainy Kotlina Sandomierska. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9: 2 (26) 51-57.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Przekształcenia szaty roślinnej parków wiejskich w Kotlinie Sandomierskiej. Acta Scientarium Polonorum Formatio Circumiectus, 8 (1-2) 23-31.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Zróżnicowanie florystyczno-fitosocjologiczne warstwy ziół parków wiejskich Krainy Kotlina Sandomierska. Acta Scientarium Polonorum Formatio Circumiectus 8 (1-2) 32-42.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Zróżnicowanie florystyczno-fitosocjologiczne warstwy ziół parków w Kotlinie Sandomierskiej. Acta Scientarium Formatio Circumiectes. 8 (1-2): 3-12.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Zastosowanie ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska abiotycznego parków wiejskich Krainy Kotlina Sandomierska. Acta Scientarium Polonorum Formatio Circumiectus 8 (1-2) 55-62.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Zastosowanie ekologicznych liczb wskaźnikowych do oceny abiotycznego środowiska parków wiejskich w Kotlinie Sandomierskiej. Acta Sci. Formatio Circumiectes. 8 (1-2): 13-26.
FORNAL- PIENIAK B., KOSEWSKA M. 2009: Walory środowiska kulturowego Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego na przykładzie gmin Gromnik i Ciężkowice. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11 4 (23): 180-186.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Diversity of ancient forest plant species In country parks. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30: 201-205.
INDEKA L., KARACZUN Z., OBIDOSKA G. 2009: Soil concentration of selected polycyclic aromatic hydrocarbons around the Petrochemical Plant in Płock in 1987-2006. Annals of Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Land Reclam 41: 11-17.
KARACZUN Z., OBIDOSKA G. INDEKA L., 2008: Evaluation of the effectof proecological investments in petrochemical plant in Płock on heavy metal content in soils and agricultural products in the vicinity area. Ecological Chemistry and Engineering 15: 31-36.
KOSEWSKA M., FORNAL- PIENIAK B. 2009: Turystyka dla wybranych - możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na terenie polskich parków narodowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11 4 (23): 299-306.
KOSEWSKA M., WYSOCKI CZ 2009: Możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie parków i skwerów Warszawy. Nauka Przyr. Technol., 3. 1: 1-10. (www.npt.up-poznan.net)
LATOCHA P., CIECHOCIŃSKA M. PIETKIEWICZ ST., KALAJI M.H. 2009: Preliminary assessment of Vapor Gard® on Actinidia arguta physiological condition in drought stress. Annals of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Horticulture and Landscape Architecture, 30:149 – 160. [PDF]
ŁUKASZEWSKA P., WYSOCKI CZ. 2009: Waloryzacja fitocenoz dla potrzeb planowania przestrzennego, [w:] Balon J., Jodłowski M. (red.), Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XXIII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, str. 181-190.
OBIDOSKA G., SEMENOWICZ E. 2009: Phytotoxicity of agriculturally used soils in the vicinity of Płock petrochemical plant Annals of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Horticulture and Landscape Architecture, 41: 11-17.
SWOCZYNA T., BOROWSKI J., ZAMBRZYCKA A. 2009: Phenological reactions of young streetside trees of Ginkgo biloba L. in Warsaw. Annals of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Horticulture and Landscape Architecture, 30: 161-171.
WYSOCKI CZ. 2008: Miasto jako specyficzne środowisko życia roślinności. Nauka Przyroda Technologie, 2 (4): 1-10. www.npt.up-poznan.net
ŻARSKA B. 2009: Koncepcja zbioru ogólnych zasad planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych, Nauka Przyroda Technologie 3 (1): 1-8.
ŻARSKA B. 2008: Ochrona struktury i funkcjonowania krajobrazów szczególnie cennych przyrodniczo. W: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Problemy ekologii krajobrazu Chmielewski T.J. - red. 21(6): 45-60.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Tagashira Norikazu, Hoshi Y., Yagi K., Plader W., Malepszy S. 2009. Cytogenetic comparison among three cultivars of cucumber (Cucumis sativus L.) by using post-heated DAPI band, 45S and 5S rDNA sites. Chromosome Botany 4:19-23.

 

Wykaz prac opublikowanych w 2007 r.

książki

BIERNACKA E., MAŁUSZYŃSKA I., MAŁUSZYŃSKI M. J., BOROWSKI J.2007. Copper and lead availability in the upper layer of soils of green belts of Warsaw. In: W. Nowak, J. Bień (eds.) Environmental protection into the future. Wyd. Politech. Częstoch., Częstochowa, 2007: 352-357.
FARMER M., SWALES V., JONGENEEL R., KARACZUN Z., MUSSNER R., LEIPPRAND A., SCHLEGEL S., POUX X., REMAIN B., ROEST DE K., VARELA ORTEGA C., SIMO A. 2007. Exploring the synergies between cross compliance and certification schemes. LEI ,The Hague, 2007: 82 pp.

JONGENEEL R., BROUWER F., FARMER M., MUSSNER R., ROEST DE K., POUX X., G. FOX., MEISTER A., KARACZUN Z., WINSTEN J., VARELA ORTEGA C. 2007. Compliance with mandatory standards in agriculture. LEI ,The Hague, 2007: 82 pp.

STAWICKA J. 2007. Ochrona różnorodności biologicznej [Protection of biodiversity]. In: P. Hewelke (ed.) Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju [Natural resources as a chance for sustainable development]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2007: 13-42.

STAWICKA J., STRUZIK J., SZYMCZAK-PIĄTEK M. 2007. Ogród inspirowany naturą [Garden inspired by nature].Wyd. Działkowiec, Warszawa, 2007: 144 pp.

ŻARSKA B. 2007. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 i inne przyrodnicze obszary chronione z uwzględnieniem wartości zasobów kulturowych [European Ecological Net Nature 2000 and other natural protected areas with consideration to values of cultural resources]. In: P. Hewelke (ed.) Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju [Natural resources as a chance for sustainable development]. Wyd. SGGW, Warszawa, 2007: 43-68.

 

artykuły

BIERNACKA E., BOROWSKI J., MAŁUSZYŃSKA I., MAŁUSZYŃSKI M. J. 2006. Chrom, nikiel i ołów w wierzchniej warstwie gleb aglomeracji warszawskiej [Chromium, nickel and lead in the upper layer of soils in Warsaw agglomeration]. Przegl. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 15: 43-51.

BIERNACKA E., MAŁUSZYŃSKA I., MAŁUSZYŃSKI M. J., BOROWSKI J. 2007. Iron and manganese availability in the upper layer of soils of green belts of Warsaw. Ochr. Środ. Zas. Natur. 31: 106-109.

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M. 2007. Wpływ redukcji korony na przyrosty radialne jesionu wyniosłego [The influence of crown’s reduction on radial increments of European ash]. Rocz. Dendrol. 55: 33-39. [PDF]

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M., BYLINOWSKA M 2007. Annual rings and crown increment of native trees situated in street-side locations and in natural environment. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 159-169.

FORNAL-PIENIAK B., CHYLIŃSKI W. K. 2007. Spontaneous vegetation on roofs of abandoned industrial buildings. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 121-129.

FORNAL-PIENIAK B., WYSOCKI C. 2007. Country parks as ‘green islands’ in agricultural landscape. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 179-188.

KARACZUN Z., INDEKA L., OBIDOSKA G. 2007. Heavy metal content in soil and consumption yield in the vicinity of petrochemical plant. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Land Reclam. 38: 19-24.

KOSEWSKA M., FORTUNA–ANTOSZKIEWICZ B. 2007. An analysis of selected gardens designed with consideration to the needs of visually impaired. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 291-302.

KRUPA T., LATOCHA P. 2007: Aktywność przeciwutleniająca oraz zawartość itaminy C i związków fenolowych w owocach różnych genotypów aktynidii (Actinidia Lindl.). Żywność - Nauka Technologia Jakość 5: 237-244 [PDF]

KRUPA T., LATOCHA P. 2007. Quality of New genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) Mat. Konf. “Improvement of fruit, small fruit, nuts and vine assortment under present management conditions”, Samokhvalovichy, Belarus, Aug. 28-30, 2007: 275-279.

LATOCHA P. 2007. The comparison of some biological features of Actinidia arguta cultivars fruit. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 105-109. [PDF]

LATOCHA P., BATORSKA A. 2007. The influence of irrigation system on growth rate and frost resistance of chosen ground cover plants on extensive green roofs. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 131-137. [PDF]

LATOCHA P., KRUPA T. 2007. Morphological, chemical and sensory analyses of promising genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) obtained in the breeding programme at WULS. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 111-119. [PDF]

OBIDOSKA G. 2007. Root tip bioassays for genotoxicity studies of environmental liquid samples. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 65-69.

OBIDOSKA G., JASIŃSKA D. 2007. Ocena toksyczności odcieków ze składowisk odpadów komunalnych za pomocą wybranych testów roślinnych [Toxicity assessment of landfill leachates using selected plant bioassays]. Mat. I Kraj. Konf. „Ekotoksykologia w ochronie środowiska glebowego i wodnego”, Puławy, Poland, Oct.14-16, 2007: 131-133.

OBIDOSKA G., KARACZUN Z.M., INDEKA L. 2006. Ocena toksyczności gleb użytkowanych rolniczo położonych w zasięgu oddziaływania emisji z rafinerii ropy naftowej [Evaluation of toxicity of agriculturally used soils situated in the vicinity of petrochemical plant]. Zesz. Post. Nauk Roln. 515: 327 – 333.

ORCZEWSKA A., SIKORSKI P. 2006. Effects of forest fragmentation on forest plant species diversity in agricultural landscapes. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 27: 103-114.

PIENIĄŻEK Z., LATOCHA P. 2007. Stan istniejący i możliwości rozwoju zieleni dachowej w Polsce [Green roofs in Poland - current situation and possibility of development]. Przyroda i Miasto 10(2): 212-224.

SIKORSKI P., WYSOCKI C., WIERZBA M. 2007. Resistance to trampling of selected grass species on extensively managed urban lawns. Ann. Warsaw. Univ. Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 28: 81-87.

BOROWSKI J. SIKORSKI P., WIERZBA M., WYSOCKI C. 2007: Metody inwentaryzacji roślinności w parkach zabytkowych o charakterze krajobrazowym na podstawach geobotanicznych. Sylwan 12: 30-39 [PDF]

SOLON J., SIKORSKI P. 2007: Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w parkach narodowych (na przykładzie obrębów ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w Wigierskim parku Narodowym). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26: 123-134 [PDF]

SWOCZYNA T. 2007. Kolekcje dendrologiczne Włodzimierza Senety na Ursynowie [Włodzimierz Seneta’s dendrological collections in Ursynów]. Rocz. Dendrol. 55: 141-158. [PDF]

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2007. Sadzenie i pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu [The trees planting and nursering during first years after the planting]. Mat. VIII Ogólnopol. Konf. „Zielone miasto nie odkryte możliwości”, Warszawa, Poland, Aug. 23-24, 2007: 55-62.

LAT0CHA P., KRUPA T. 2007: The sensory evaluation of the new actinidia (hardy kiwifruit) genotypes. Acta horticulurae et regiontecturae 10: 49-52 [PDF]

Wykaz prac opublikowanych w 2008 r.

książki

BOROWSKI J. 2008: Wzrost rodzimych drzew przy ulicach Warszawy. Wyd. SGGW. Warszawa. [PDF]

LATOCHA P., KRUPA T. 2008: Effect of CPPU application on fruit development and quality of different Actinidia genotypes. Sadowski A. (red.) Biostimulators in modern agriculture. Field crops. Published by the Editorial House Wieś Jutra. Warszawa: 60-67 [PDF]

 

artykuły

LATOCHA P. 2008: Frost resistance and spring frost sensibility of a few cultivars
of Actinidia grown in Central Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture 29: 111–120 [PDF]

LATOCHA P., KRÓLIKOWSKA K. 2008: The observation of frost resistance and growth rate of some
chosen ground cover shrubs in street conditions in Warsaw. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Horticulture and Landscape Architecture 29: 121–130 [PDF]
LATOCHA P., KRUPA T. 2008: The mineral composition of new genotypes of hardy kiwifruit
(Actinidia Lindl.) bred at SGGW. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture 29: 105–110 [PDF]
KRUPA T., LATOCHA P. 2008: Aktinidia - alternatywna roślina dIa mniejszych plantacji. Czynniki wp|ywające na p|onowanie ijakoŚc owoców roś|in sadowniczych 7: 117-125 [PDF]

WIERZBA M., LASKOWSKI T., MARCINIUK P. SIKORSKI P. 2008: Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych -- cz. 1. Gatunki zagrożone w regionie. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2)
WIERZBA M., LASKOWSKI T., MARCINIUK P. SIKORSKI P. 2008: Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych -- cz. 2. Gatunki zagrożone w regionie. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2)
SIKORSKA D., SIKORSKI P., WIERZBA M. 2008: Ancient forest species In tree stands of different age as indicators of the continuity of forest habitat. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW (Horticulture and Landscape Architecture 29: 155-162 [PDF]
SZWED W., SIKORSKI P., RODZIEWICZ A., WIERZBA M. 2008: Parki wiejskie ostoją gatunków leśnych Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Mat. Zjazdu sekcji Dendrologicznej PTB. Szklarska Poręba 25-27.06.2008: 275-286 [PDF]
SIKORSKI P., JACKOWIAK K., SZUMACHER I. 2008: InterdIsciplinary environmental studies in urban park as a basis for their sustainable management. Miscellanea Geographica 13: 11-20 [PDF]

WIERZBA M., MARCINIUK P., SIKORSKI P., KURACH M. 2008: Charakterystyka flory naczyniowej rezerwatu "Mokry Jegiel" i jego otoczenia [Vascular flora of "Mokry Jegiel" reserve]. Parki Nar. Rezerw. Przyr. 27: 33-52. [PDF]

SWOCZYNA T., BOROWSKI J., SKALMIERSKA G., 2008. Grusza drobnoowocowa (Pyrus calleryana Decne ‘Chanticleer’) - nowe drzewo ozdobne w krajobrazie miejskim Warszawy [Callery pear (Pyrus calleryana Decne ‘Chanticleer’) - a new ornamental tree in Warsaw urban landscape]. Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Mat. Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB, Szklarska Poręba, 25-27 czerwca 2008. Red. W. Danielewicz, Poznań: 267-273.

Wykaz prac opublikowanych w 2006 r.

książki

ŻARSKA B. 2006: Modele ekologiczno-przestrzenne i zasady kształtowania krajobrazu gmin wiejskich. Wyd. SGGW. ss.185
SIKORSKI P., FORNAL B., FORTUNA B., CZYŻKOWSKI B. 2006: AutoCAD w architekturze krajobrazu - wprowadzenie. Wyd. SGGW. ss. 150

LATOCHA P. 2006: Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. cz. IV - Drzewa i krzewy liściaste. Wyd. Hortpress. Warszawa. ss. 376.
LATOCHA P. 2006: Aktinidia – roślina ozdobna i owocowa. Wyd. Hortpress. Warszawa. ss. 80. [spis treści]

LATOCHA P. 2006: Aktinidia jako ciekawa i wartościowa roślina owocowa nadająca się do uprawy w Polsce. [w:] Tomala K. red. Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych K. Tomala. Wyd. BasfPolska. Warszawa: 69-78.

 

artykuły

BOROWSKI J., LATOCHA P. 2006: Dobór drzew i krzewów do warunków przyulicznych Warszawy i miast centralnej Polski – Trees and shrubs suitable for street conditions in Warsaw and other cities in central Poland. Rocznik Dendrologiczny 54: 83-93 [PDF]

JASIŃSKA A., SIKORSKI P., INDEKA L., WIERZBA M. 2006: Wybrane wskaźniki regeneracji grądów (Tilio-Carpinetum) ze sztucznym udziałem drzew iglastych. Rocznik Dendrologiczny 54: 75-81[PDF]

SIKORSKI P., WIERZBA M., WYSOCKI C., PAWLICKI R. 2006: Długoterminowe zmiany roślinności w dolinie rzeki Blankowa – problemy w ocenie skuteczności jej ochrony. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu 16: 413-425 - [PDF]

SIKORSKI P., WIERZBA M., WYSOCKI C. 2006: Regeneracja spinetyzowanych grądów wyłączonych z tradycyjnego użytkowania gospodarczego. Rocznik Dendrologiczny 54: 67-73 [PDF]

Fornal-Pieniak B., Wysocki C. 2006: Flora stucture in rural parks on example of Sandomierska Valley. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio Industria. Lignaria 5: 31-45 [PDF]