Katedra Ochrony Środowiska

Konferencja 16 marca 2016

Konferencja 16 marca 2016

Encyklika  Laudato Si'  inspiracją  badań  i  działań z  zakresu  ochrony  środowiska

W czerwcu 2015 roku została opublikowana encyklika Ojca Świętego Franciszka Laudato Si’. W trosce o wspólny dom, w której Ojciec Święty odniósł się do takich zagadnień jak konieczność ochrony klimatu, możliwość utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie wód i powietrza, eko-sprawiedliwość czy międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska.
W dokumencie tym Papież nie tylko dokonuje dogłębnej analizy obecnego kryzysu ekologicznego, ale także wskazuje na jego przyczyny: „Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbiania. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, w powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia”.
Ojciec Święty wskazuje jednocześnie propozycje skutecznych rozwiązań tych problemów tj.: większą solidarność, zwłaszcza wobec mieszkańców krajów biednych i najbardziej narażonych na negatywne skutki degradacji środowiska, konieczność zmiany nawyków poprzez np.: większe korzystanie z zasobów odnawialnych. 
Zagadnienia te były tematami dyskutowanymi w trakcie konferencji „Encyklika  Laudato Si'  inspiracją  badań  i  działań z  zakresu  ochrony  środowiska”. Została ona zorganizowana przez Katedrę Ochrony Środowiska SGGW, Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW oraz Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa w dniu 16 marca 2016 roku w ramach Warszawskich Dni Energii. W trakcie spotkania zastanawiano się na ile treść encykliki mogą stać się inspiracją dla wytyczania kierunków badań naukowych i praktycznych działań w szeroko pojętej ochronie środowiska. Starano się także odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób szerzej propagować idee zawarte w Laudato Si’.
Poniżej załączono prezentacje przedstawione w trakcie konferencji.

Program Konferencji